Решение № 121

юли 2, 2015

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА

 

Препис-извлечение  от
протокол № 6  от 02.07.2015  г.
на ОбС Горна Малина 
                                                                               

 

 

 

По  втора   точка  от  дневния  ред:

След направеното предложение№ 03.00-70(69)/22.06.2015г. от инж. Ангел Жиланов – зам. - кмет на общината, станалите разисквания, становище  на постоянната комисия по финанси, данъчна политика и бюджет и на основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24 и ал. 2, предложение четвърто и чл. 27, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с договор за отпускане на финансова помощ № 23/313/00181 от 19.11.2012 г. по мярка 313 за Проект „Подобряване на туристическата инфраструктура и съоръженията за посетители в Община Горна Малина, като предпоставка за развитие на интегриран селски туристически продукт”, сключен между Община Горна Малина и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС № BG121100421, представляван от Изпълнителния директор Румен Андонов Порожанов, с 13 гласа – за, против – няма, въздържали се - няма, Общинският съвет прие:

 

Р Е Ш Е Н И Е № 121

 

1.  Изменя свое решение № 308 по  протокол №11 от 30.11.2012 г., като на ред 12-ти отгоре надолу в т.2 вместо 39  072,44 лв. (тридесет и девет хиляди седемдесет и два лева и четиридесет и четири  стотинки) вписва 34 050,38 лв. (тридесет и четири хиляди и петдесет лева и тридесет и осем стотинки).

2. Потвърждава постановеното в останалата му част.

 

поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

Против

въздържал се

1

БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ ГОРАНОВ

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

Х

 

 

3

ГЕОРГИ НИКОЛОВ ЧОЛАКОВ

Х

 

 

4

ГЕРГАНА КОСТАДИНОВА СТОЯНОВА

Х

 

 

5

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

6

ИВАН МИХАЙЛОВ ИВАНОВ

Х

 

 

7

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

10

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

11

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

12

РУМЕН АНГЕЛОВ ПЕТКОВ

Х

 

 

13

ЦВЕТАНКА СТОЯНОВА ИВАНОВА

Х

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Връща

Новини