Решение № 120

юли 2, 2015

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА

 

Препис-извлечение  от
протокол № 6  от 02.07.2015  г.
на ОбС Горна Малина 

                                                                               

 

 

 

    По  втора   точка  от  дневния  ред:

След направеното предложение № 10.12-5(54)/22.06.2015г. от инж. Ангел Жиланов – зам.-кмет на общината, станалите разисквания, становище  на постоянната комисия по финанси, данъчна политика и бюджет и на основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24 и ал. 2, предложение четвърто и чл. 27, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с договор за отпускане на финансова помощ № 23/313/00104 от 26.10.2012 г. по мярка 313 за Проект „Облагородяване на екопътека и пространствата около нея: Паметник “Арабаконак” до извора на река Бебреш през стара мандра в землището на с. Стъргел”, сключен между Община Горна Малина и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС № BG121100421, с 9 гласа – за, против – няма, въздържали се – 4-ма, Общинският съвет прие:

 

 Р Е Ш Е Н И Е № 120

 

1.  Изменя свое решение № 307 по  протокол № 11 от 30.11.2012 г., като на ред 12 отгоре надолу в т.2 вместо 35 863,30 лв. (тридесет и пет хиляди осемстотин шестдесет и три лева и тридесет  стотинки) вписва 32 136,94 лв. (тридесет и две хиляди сто тридесет и шест лева и деветдесет и четири стотинки).

2. Потвърждава постановеното в останалата му част.

 

поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

За

Против

въздържал се

1

БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ ГОРАНОВ

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

Х

 

 

3

ГЕОРГИ НИКОЛОВ ЧОЛАКОВ

Х

 

 

4

ГЕРГАНА КОСТАДИНОВА СТОЯНОВА

Х

 

 

5

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

 

 

Х

6

ИВАН МИХАЙЛОВ ИВАНОВ

Х

 

 

7

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

10

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

 

 

Х

11

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

 

 

Х

12

РУМЕН АНГЕЛОВ ПЕТКОВ

 

 

Х

13

ЦВЕТАНКА СТОЯНОВА ИВАНОВА

Х

 

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Връща

Новини