Решение № 119

юли 2, 2015

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА

 

Препис-извлечение  от
протокол № 6  от 02.07.2015  г.
на ОбС Горна Малина 

                                                                               

 

 

 

  По  първа   точка  от  дневния  ред:

След направеното предложение от г-н Румен Петков – общински съветник по Мотивирано искане вх.№ 67.00-32/22.06.2015г. от Лава Трифонова Коцева - директор на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Априлово, станалите разисквания, становище на постоянната комисия по образование, култура и вероизповедание и на основание чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Наредба № 7 от 29 декември 2000г.  на МОН за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена, чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2, предложение четвърто и чл. 27, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, с 8 гласа – за, против – 2-ма, въздържали се – 3-ма, Общинският съвет прие:

 

Р Е Ш Е Н И Е № 119

 

  1. 1.      Разрешава функционирането на следните паралелки в ОУ“Св.Св.Кирил и Методий“ с. Априлово, които са с по-малък брой ученици от минималния норматив, както следва:

І клас – 8 ученици

ІІ клас – 9 ученици

ІІІ клас – 8 ученици

ІV клас - 13 ученици

V клас – 12 ученици

VІ клас - 15 ученици

VІІ клас – 16 ученици

VІІІ клас – 10 ученици.

 

поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

Против

въздържал се

1

БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ ГОРАНОВ

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

 

 

Х

3

ГЕОРГИ НИКОЛОВ ЧОЛАКОВ

Х

 

 

4

ГЕРГАНА КОСТАДИНОВА СТОЯНОВА

Х

 

 

5

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

6

ИВАН МИХАЙЛОВ ИВАНОВ

 

Х

 

7

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

 

Х

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

10

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

 

 

Х

11

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

12

РУМЕН АНГЕЛОВ ПЕТКОВ

Х

 

 

13

ЦВЕТАНКА СТОЯНОВА ИВАНОВА

 

 

Х

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Връща

Новини