Решение № 118

юли 2, 2015

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА

 

Препис-извлечение  от
протокол № 6  от 02.07.2015  г.
на ОбС Горна Малина 

                                                                               

 

    По  първа   точка  от  дневния  ред:

След направеното предложение № 61.00-61/29.06.2015г. от кмета на общината инж. Емил Найденов, станалите разисквания, становище на постоянната комисия по образование, култура и вероизповедание и на основание  чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и ал. 2, предложение четвърто и чл. 27, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 39, ал. 2, ал. 4-6  и чл. 12, ал. 3 от Закона за общинската собственост и чл. 31 и чл. 32 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Горна Малина с 10 гласа – за, против – 2-ма, въздържали се - няма, един - Иванка Младенова Младенова - не участва в гласуването, Общински съвет Горна Малина прие:

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 118

 

I.  Отменя т. 2 от решение № 100, протокол № 7/24.06.2010 г. на ОбС Горна Малина.

II. Дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на ползване без търг или конкурс върху училищни автобуси – частна общинска собственост в полза на юридическите лица на бюджетна издръжка: средищни  училища на територията на Община Горна Малина, както следва:

1.Моторно превозно средство марка „Пежо”, модел „Боксер FV350LH2,2HDI/100cat”, 11+1 места, с рег. № С2645ХХ (нова рег. № СО0259ВК) и балансова стойност 41 583,00 лв. в полза на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Априлово;

2.Моторно превозно средство – автобус марка „OTOYOL”, модел „E27.14SchoolBUS”, 27+1 места, с рег. № СА1641НТ (нова рег. № СО0260ВК) и балансова стойност 167 556,20 лв. в полза на СОУ „Христо Ботев” с. Горна Малина;

3.Моторно превозно средство марка „Ситроен”, модел „Джъмпер 33МН2,2 HDI”, 8+1 места, с рег. № С1580НА (нова рег. № СО0261ВК) и балансова стойност 38 692,00 лв. в полза на СОУ „Христо Ботев” с. Горна Малина;

            III. Възлага на кмета на Община Горна Малина да издаде заповеди за учредяване на безвъзмездно ползване на вещите, представляващи частна общинска собственост, описани по-горе при следните условия:

1. Срокът за предоставяне на безвъзмездно право на ползване и управление е 10 (десет) години;

2. Вещите – частна общинска собственост, обект на настоящото решение, да се използват за превоз и на децата, подлежащи на предучилищна подготовка, записани в ОДЗ „Вяра, Надежда, Любов” – Горна Малина и от филиалите й в с. Априлово и с. Долно Камарци и за превоз на пътуващите  ученици до ОУ „Отец Паисий” с. Долно Камарци.

3. Разходите за поддръжка и експлоатация на училищните автобуси са за сметка на ползвателите, като средствата им се предоставят допълнително чрез целеви трансфери от централния бюджет за компенсиране на безплатния превоз на децата и на учениците подлежащи на задължителна предучилищна и училищна подготовка, съгласно чл. 26, ал. 3 от Закона за народната просвета.

4. Всички училищни автобуси - общинска собственост, да се използват спазвайки разпоредбите на чл. 26, ал. 3 от Закона за народната просвета,  ПМС № 84/06.04.2009 г. и Закона за автомобилните превози.

          IV.  Възлага на кмета на Община Горна Малина да сключи договори с директорите на СОУ „Христо Ботев“ с. Горна Малина и на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Априлово за безвъзмездно ползване, стопанисване и управление на изброените МПС – общинска собственост, при спазване условията по точкаIII.

 

                поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ ГОРАНОВ

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

Х

 

 

3

ГЕОРГИ НИКОЛОВ ЧОЛАКОВ

Х

 

 

4

ГЕРГАНА КОСТАДИНОВА СТОЯНОВА

Х

 

 

5

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

 

Х

 

6

ИВАН МИХАЙЛОВ ИВАНОВ

Х

 

 

7

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

не участва

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

10

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

11

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

12

РУМЕН АНГЕЛОВ ПЕТКОВ

 

Х

 

13

ЦВЕТАНКА СТОЯНОВА ИВАНОВА

Х

 

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Връща

Новини