Решение № 117

юли 2, 2015

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА

 

Препис-извлечение  от
протокол № 6  от 02.07.2015  г.
на ОбС Горна Малина 

                                                                               

 

    По  първа   точка  от  дневния  ред:

След направеното предложение от г-н Георги Чолаков, станалите разисквания и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2, предложение четвърто, чл. 24, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация вр. решение на ОбС Горна Малина № 198 по протокол № 8/13.11.2013 г. и чл. 27, ал. 3 и ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 11, ал. 4, изречение второ от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет от ОбС Горна Малина с решение № 53 по протокол № 3/22.12.2011 г., изменен с решение № 102 по протокол № 4/13.02.2012 г., вр. решение № 115 по протокол № 5 от 01.06.2015 г. на ОбС Горна МАлина,  с 8 гласа – за, против – няма, въздържали се – 5-ма, Общинския съвет прие:

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 117

 

            Определя общинския съветник г-н Георги Николов Чолаков – заместник-председател на Общински съвет Горна Малина, избран с решение № 198 по протокол № 8/13.11.2013г., да свиква и председателства заседанията на Общински съвет Горна Малина, считано от 01.06.2015 г.

 

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Връща

Новини