Решение № 200

юни 9, 2016

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол № 8  от 11.09.2015  г.
                                                                                              на ОбС Горна Малина

По  четвърта  точка  от  дневния  ред:

След направеното предложение №61.00-91/09.09.2015 г. от кмета на община Горна Малина инж. Емил Найденов, станалите разисквания, становище на постоянната комисия потериториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, ал. 2, предложение четвърто и чл. 27, ал. 3 – 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 41, ал. 1, т. 1,  чл. 43, чл. 53, чл. 59 и сл. от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Горна Малина, приета с решение № 126 по протокол № 10 от 26.11.2008 г., изменена и допълнена с решение № 78 по протокол № 2 от 09.04.2014 г., със 7 гласа – за, въздържали се – няма, против – няма, отсъстват – 5-ма,  Общинският съвет прие:

РЕШЕНИЕ № 200

 1.Одобрява изготвената от лицензиран оценител пазарна оценка в размер на 72950.60 лв. за ПИ № 000146 с ЕКАТТЕ 65419, актуван с АОС № 41/12.10.1998 г. за частна общинска собственост, в землището на с. Саранци. Цената е формирана по следния начин 7448лв./ цената на земята/ по 20% ДДС = 8937.60лв + 64013лв. без ДДС /цена на сградния фонд/ = 72950.60лв

2.Упълномощава кмета на Община Горна Малина да извърши процедура за продажба чрез търг с явно наддаване и да сключи със спечелилия кандидат договор за покупко-продажба на терена и сградния фонд.

 Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник,

име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

отсъства

 

 

2

ГЕОРГИ НИКОЛОВ ЧОЛАКОВ

за

 

 

3

ГЕРГАНА КОСТАДИНОВА СТОЯНОВА

за

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

отсъства

 

 

5

ИВАН МИХАЙЛОВ ИВАНОВ

за

 

 

6

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

за

 

 

7

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

за

 

 

8

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

за

 

 

9

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

отсъства

 

 

10

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

отсъства

-

-

11

РУМЕН АНГЕЛОВ ПЕТКОВ

отсъства

 

 

12

ЦВЕТАНКА СТОЯНОВА ИВАНОВА

за

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

 Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

Връща

Новини