Решение № 199

юни 9, 2016

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол № 8  от 11.09.2015  г.
                                                                                              на ОбС Горна Малина

По  четвърта  точка  от  дневния  ред:

След направеното предложение №61.00-76/31.08.15 г. от кмета на община Горна Малина инж. Емил Найденов, станалите разисквания, становище на постоянната комисия потериториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция и на чл. 21, ал. 1, т. 8  и т. 12, ал. 2, предложение четвърто и чл. 27, ал. 3 – 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация вр. чл. 8, ал. 1 и ал. 9, т. 2, предложение второ от Закона за общинската собственост вр. чл. 4 ал. 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество на Община Горна Малина, със 7 гласа – за, въздържали се – няма, против – няма, отсъстват – 5-ма,  Общинският съвет прие:

 РЕШЕНИЕ № 199

 I. Актуализира се Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2015 г., като в Приложение № 6 – Описание за/на имоти общинска собственост – зем. земя, които Община Горна Малина има намерение да предложи за продажба през 2015 г. (чл.8, ал.9, т. 2 от ЗОС §40-40 от ЕБК) , в частта за с. Стъргел се включват следните имоти:

 

1.1. Имот № 021006 с площ от 2.226 дка с начин на трайно ползване „Храсти“ V-та категория, находящ се в местността „Герчовица“ с акт за частна общинска собственост № 2237/29.04.2015 г., вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 28.05.2015 г., Том IV, № 100;

1.2. Имот № 024003 с площ от 5.602 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ V-та категория, находящ се в местността „Герчовица“, с акт за частна общинска собственост № 2288/31.07.2015 г., вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 11.08.2015 г., Том VII, № 30;

1.3. Имот № 024011 с площ от 1.076 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ V-та категория, находящ се в местността „Герчовица“ с акт за частна общинска собственост № 2238/07.05.2015 г., вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 28.05.2015 г., Том IV, № 102;

1.4. Имот № 024015 с площ от 2.036 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ V-та категория, находящ се в местността „Герчовица“ с акт за частна общинска собственост № 2239/07.05.2015 г., вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 28.05.2015 г., Том IV, № 103;

1.5. Имот № 024017 с площ от 1.264 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ V-та категория, находящ се в местността „Герчовица“ с акт за частна общинска собственост № 2287/31.07.2015 г., вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 11.08.2015 г., Том VII, № 29;

1.6. Имот № 024023 с площ от 1.717 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ V-та категория, находящ се в местността „Герчовица“ с акт за частна общинска собственост № 2240/07.05.2015 г., вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 28.05.2015 г., Том IV, № 105;

1.7. Имот № 024029 с площ от 1.257 дка с начин на трайно ползване „Ливада“: V-та категория, находящ се в местността „Герчовица“ с акт за частна общинска собственост № 2241/07.05.2015 г., вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 28.05.2015 г., Том IV, № 104;

1.8. Имот № 024032 с площ от 0.605 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ V-та категория, находящ се в местността „Герчовица“ с акт за частна общинска собственост № 2242/07.05.2015 г., вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 28.05.2015 г., Том IV, № 106;

1.9. Имот № 024035 с площ от 3,108 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ V-та категория, находящ се в местността „Герчовица“ с акт за частна общинска собственост № 2243/07.05.2015 г., вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 28.05.2015 г., Том IV, № 107;

1.10. Имот № 025001 с площ от 0.563 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ V-та категория, находящ се в местността „Реката“ с акт за частна общинска собственост № 2224/29.04.2015 г., вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 27.05.2015 г., Том IV, № 82;

1.11. Имот № 025004 с площ от 0.641 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ V-та категория, находящ се в местността „Реката“ с акт за частна общинска собственост № 2225/29.04.2015 г., вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 27.05.2015 г., Том IV, № 83;

1.12. Имот № 025012 с площ от 0.299 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ V-та категория, находящ се в местността „Реката“ с акт за частна общинска собственост № 2226/29.04.2015 г., вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 27.05.2015 г., Том IV, № 84;

1.13. Имот № 025013 с площ от 2.346 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ V-та категория, находящ се в местността „Реката“ с акт за частна общинска собственост № 2227/29.04.2015 г., вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 27.05.2015 г., Том IV, № 85;

1.14. Имот № 027001 с площ от 14.110 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ V-та категория, находящ се в местността „Герчовица“ с акт за частна общинска собственост № 2228/29.04.2015 г., вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 27.05.2015 г., Том IV, № 86;

1.15. Имот № 027002 с площ от 2.013 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ V-та категория, находящ се в местността „Герчовица“ с акт за частна общинска собственост № 2229/29.04.2015 г., вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 27.05.2015 г., Том IV, № 87;

1.16. Имот № 027003 с площ от 1.090 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ V-та категория, находящ се в местността „Герчовица“ с акт за частна общинска собственост № 2230/29.04.2015 г., вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 27.05.2015 г., Том IV, № 88;

1.17. Имот № 027004 с площ от 1.103 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ V-та категория, находящ се в местността „Герчовица“ с акт за частна общинска собственост № 2231/29.04.2015 г., вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 27.05.2015 г., Том IV, № 89;

1.18. Имот № 027005 с площ от 1.650 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ V-та категория, находящ се в местността „Герчовица“ с акт за частна общинска собственост № 2232/29.04.2015 г., вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 27.05.2015 г., Том IV, № 90;

1.19. Имот № 027006 с площ от 0.611 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ V-та категория, находящ се в местността „Герчовица“ с акт за частна общинска собственост № 2233/29.04.2015 г., вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 27.05.2015 г., Том IV, № 91;

1.20. Имот № 027007 с площ от 0.695 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ V-та категория, находящ се в местността „Герчовица“ с акт за частна общинска собственост № 2234/29.04.2015 г., вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 27.05.2015 г., Том IV, № 92;

1.21. Имот № 027030 с площ от 0.537 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ V-та категория, находящ се в местността „Герчовица“ с акт за частна общинска собственост № 2235/29.04.2015 г., вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 27.05.2015 г., Том IV, № 93;

1.22. Имот № 027034 с площ от 0.396 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ V-та категория, находящ се в местността „Герчовица“ с акт за частна общинска собственост № 2236/29.04.2015 г., вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 28.05.2015 г., Том IV, № 100.

 Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник,

име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

отсъства

 

 

2

ГЕОРГИ НИКОЛОВ ЧОЛАКОВ

за

 

 

3

ГЕРГАНА КОСТАДИНОВА СТОЯНОВА

за

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

отсъства

 

 

5

ИВАН МИХАЙЛОВ ИВАНОВ

за

 

 

6

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

за

 

 

7

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

за

 

 

8

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

за

 

 

9

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

отсъства

 

 

10

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

отсъства

-

-

11

РУМЕН АНГЕЛОВ ПЕТКОВ

отсъства

 

 

12

ЦВЕТАНКА СТОЯНОВА ИВАНОВА

за

 

 

 ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

 Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

Връща

Новини