Решение № 198

юни 9, 2016

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол № 8  от 11.09.2015  г.
                                                                                              на ОбС Горна Малина

По  четвърта  точка  от  дневния  ред:

След направеното предложение №61.00-77/31.08.15 г. от кмета на община Горна Малина инж. Емил Найденов, станалите разисквания, становище на постоянната комисия потериториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция и на чл. 21, ал. 1, т. 8  и т. 12, ал. 2, предложение четвърто и чл. 27, ал. 3 – 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация вр. чл. 8, ал. 9, т. 2 от Закона за общинската собственост вр. чл. 4 ал. 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество на Община Горна Малина, със 7 гласа – за, въздържали се – няма, против – няма, отсъстват – 5-ма   Общинският съвет прие:

 РЕШЕНИЕ № 198

 I. Актуализира се Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2015 г., като в Приложение № 6 – Описание за/на имоти общинска собственост – зем. земя, които Община Горна Малина има намерение да предложи за продажба през 2015 г. (чл.8, ал.9, т. 2 от ЗОС §40-40 от ЕБК) , в частта за с. Стъргел се включват следните имоти:

 

1.1. Имот № 008050 с площ от 1.346 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ V-та категория, находящ се в местността „Серовлак“ с акт за частна общинска собственост № 2138/13.06.2014 г., вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 21.07.2014 г., Том X, № 32;

1.2. Имот № 000098 с площ от 2.035 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ V-та категория, находящ се в местността „Илиов дол“ с акт за частна общинска собственост № 2178/24.06.2014 г., вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 04.07.2014 г., Том IX, № 14;

1.3. Имот № 002002 с площ от 3.220 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ V-та категория, находящ се в местността „Велиовец/Шавара“ с акт за частна общинска собственост № 2174/24.06.2014 г., вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 04.07.2014 г., Том IX, № 1;

1.4. Имот № 002008 с площ от 1.965 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ V-та категория, находящ се в местността „Велиовец/Шавара“ с акт за частна общинска собственост № 2173/24.06.2014 г., вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 03.07.2014 г., Том VIII, № 193;

1.5. Имот № 002009 с площ от 2.200 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ V-та категория, находящ се в местността „Велиовец/Шавара“ с акт за частна общинска собственост № 2172/24.06.2014 г., вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 03.07.2014 г., Том VIII, № 192;

1.6. Имот № 002031 с площ от 1.834 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ V-та категория, находящ се в местността „Велиовец/Шавара“ с акт за частна общинска собственост № 2171/24.06.2014 г., вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 03.07.2014 г., Том VIII, № 191;

1.7. Имот № 002038 с площ от 3.904 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ V-та категория, находящ се в местността „Велиовец/Шавара“ с акт за частна общинска собственост № 2170/24.06.2014 г., вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 03.07.2014 г., Том VIII, № 190;

1.8. Имот № 002041 с площ от 6.931 дка с начин на трайно ползване „Ливада“: V-та категория, находящ се в местността „Велиовец/Шавара“ с акт за частна общинска собственост № 2169/24.06.2014 г., вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 03.07.2014 г., Том VIII, № 189;

1.9. 0.489 дка от имот № 000089, целият сплощ от 4.510 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ IХ-та категория, находящ се в местността „Илиов дол“ с акт за частна общинска собственост № 2179/24.06.2014 г., вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 04.07.2014 г., Том IX, № 19, проектен № 010020;

1.10. Имот № 008051 с площ от 0,387 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ V-та категория, находящ се в местността „Серовлак“ с акт за частна общинска собственост № 2143/13.06.2014 г., вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 21.07.2014 г., Том X, № 49;

1.11. Имот № 008061 с площ от 1.040 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ V-та категория, находящ се в местността „Серовлак“ с акт за частна общинска собственост № 2142/13.06.2014 г., вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 21.07.2014 г., Том X, № 46;

1.12. Имот № 008077 с площ от 8.691 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ V-та категория, находящ се в местността „Серовлак“ с акт за частна общинска собственост № 2144/13.06.2014 г., вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 21.07.2014 г., Том X, № 51, проектни номера №№ 008082 с площ от 1.400 дка и 008083 с площ от 7.291дка;

1.13. Имот № 008078 с площ от 0.232 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ V-та категория, находящ се в местността „Серовлак“ с акт за частна общинска собственост № 2140/13.06.2014 г., вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 21.07.2014 г., Том X, № 37;

1.14. Имот № 008080 с площ от 2.555 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ V-та категория, находящ се в местността „Серовлак“ с акт за частна общинска собственост № 2139/13.06.2014 г., вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 21.07.2014 г., Том X, № 35;

1.15. Имот № 009001 с площ от 4.531 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ V-та категория, находящ се в местността „Серовлак“ с акт за частна общинска собственост № 2132/13.06.2014 г., вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 18.07.2014 г., Том X, № 12;

1.16. Имот № 009005 с площ от 6.667 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ V-та категория, находящ се в местността „Серовлак“ с акт за частна общинска собственост № 2135/13.06.2014 г., вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 21.07.2014 г., Том X, № 20;

1.17. Имот № 012017 с площ от 1.503 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ V-та категория, находящ се в местността „Врачешки дол“ с акт за частна общинска собственост № 2133/13.06.2014 г., вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 18.07.2014 г., Том X, № 17;

1.18. Имот № 012018 с площ от 4.727 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ V-та категория, находящ се в местността „Врачешки дол“ с акт за частна общинска собственост № 2134/13.06.2014 г., вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 21.07.2014 г., Том X, № 19;

1.19. Имот № 014047 с площ от 7.252 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ V-та категория, находящ се в местността „Дебелия рът“ с акт за частна общинска собственост № 2129/13.06.2014 г., вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 18.07.2014 г., Том IX, № 195;

1.20. Имот № 014048 с площ от 1.707 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ V-та категория, находящ се в местността „Дебелия рът“ с акт за частна общинска собственост № 2130/13.06.2014 г., вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 18.07.2014 г., Том IX, № 187;

1.21. Имот № 014059 с площ от 2.880 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ V-та категория, находящ се в местността „Дебелия рът“ с акт за частна общинска собственост № 2103/13.06.2014 г., вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 11.07.2014 г., Том IX, № 83;

1.22. Имот № 028001 с площ от 5.858 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ IX-та категория, находящ се в местността „Герчовица“ с акт за частна общинска собственост № 2285/31.07.2015 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 28.08.2015 г., Том VII, № 108.

 Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник,

име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

отсъства

 

 

2

ГЕОРГИ НИКОЛОВ ЧОЛАКОВ

за

 

 

3

ГЕРГАНА КОСТАДИНОВА СТОЯНОВА

за

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

отсъства

 

 

5

ИВАН МИХАЙЛОВ ИВАНОВ

за

 

 

6

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

за

 

 

7

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

за

 

 

8

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

за

 

 

9

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

отсъства

 

 

10

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

отсъства

-

-

11

РУМЕН АНГЕЛОВ ПЕТКОВ

отсъства

 

 

12

ЦВЕТАНКА СТОЯНОВА ИВАНОВА

за

 

 

 ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

 Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

Връща

Новини