Решение № 197

юни 9, 2016

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол № 8  от 11.09.2015  г.
                                                                                              на ОбС Горна Малина

По  четвърта  точка  от  дневния  ред:

След направеното предложение  от г-н Георги Чолаков по молба вх.№94.Д-98/07.09.2015 г.  от Донка Савова Нешева- магистър фармацевт, станалите разисквания, становище на постоянната комисия потериториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 8, ал. 2, предложение четвърто и чл. 27, ал. 3 – 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, със 7 гласа – за, въздържали се – няма, против – няма, отсъстват – 5-ма,  Общинският съвет прие:

 РЕШЕНИЕ № 197

Намалява дължимия месечен наем за помещение с площ от 42.00 /четиридесет и два/ кв.м., находящо се в масивна сграда на два етажа със застроена площ 1000 кв.м, разположена в УПИ ХVІ, кв. 14 по регулационния план на село Априлово, община Горна Малина, предмет на договор №029/2012г., сключен с ЕТ „Донка Нешева” с ЕИК 112503868, от  79.99 лв/седемдесет и девет лева и деветдесет и девет стотинки/с ДДС на 40.00 лв./четиридесет лева с ДДС.

 Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник,

име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

отсъства

 

 

2

ГЕОРГИ НИКОЛОВ ЧОЛАКОВ

за

 

 

3

ГЕРГАНА КОСТАДИНОВА СТОЯНОВА

за

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

отсъства

 

 

5

ИВАН МИХАЙЛОВ ИВАНОВ

за

 

 

6

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

за

 

 

7

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

за

 

 

8

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

за

 

 

9

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

отсъства

 

 

10

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

отсъства

-

-

11

РУМЕН АНГЕЛОВ ПЕТКОВ

отсъства

 

 

12

ЦВЕТАНКА СТОЯНОВА ИВАНОВА

за

 

 

 ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

 Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

Връща

Новини