Решение № 192

юни 9, 2016

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол № 8  от 11.09.2015  г.
                                                                                              на ОбС Горна Малина

По  четвърта  точка  от  дневния  ред:

След направеното предложение №61.00-69/24.08.15 г. от кмета на община Горна Малина инж. Емил Найденов, станалите разисквания, становище на постоянната комисия потериториално устройство, общинска собственост и евроинтеграцияи на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, ал. 2, предложение четвърто и чл. 27, ал. 3 - 5 от Закона  за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1, чл. 14, ал. 1 - 3 и ал. 8 от Закона за общинската собственост, чл. 24а, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл. 45, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност и чл. 18 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Горна Малина, със 7 гласа – за, въздържали се – няма, против – няма, отсъстват -5-ма,  Общинският съвет прие:

 РЕШЕНИЕ № 192

1. Да бъдат отдадени под наем чрез процедура – публичен търг с явно наддаване следните земеделски имоти, находящи се в землището на с. Стъргел, Община Горна Малина:

1.1. Имот № 086059 с площ от 1.437 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ V-та категория, находящ се в местността „Божиновец/Дрисляк“, с акт за частна общинска собственост № 2104/13.06.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 11.07.2014 г., том IX, № 84;

1.2. Имот № 095022 с площ от 3.998 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ V-та категория, находящ се в местността „Вел. Дупка/Черньовец“ с акт за частна общинска собственост № 2110/13.06.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 14.07.2014 г., том  IX, № 99;

1.3. Имот № 092073 с площ от 1.521 дка с начин на трайно ползване „Ливада“, 0.912 дка – V-та категория и 0.609 дка – III-та категория, находящ се в местността „Дрисляк/Г.Кладенец“ с акт за частна общинска собственост № 2117/13.06.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 14.07.2014 г., том IX, № 122;

1.4. Имот № 087001 с площ от 13.477 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ V-та категория, находящ се в местността „Божиновец/Попови върби“ с акт за частна общинска собственост № 2122/13.06.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 18.07.2014 г., том IX, № 173;

1.5. Имот № 087002 с площ от 2.996 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ V-та категория, находящ се в местността „Божиновец/Попови върби“ с акт за частна общинска собственост № 2123/13.06.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 18.07.2014 г., том IX, № 176;

1.6. Имот № 094026 с площ от 2.042 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ V-та категория, находящ се в местността „Черньовец“ с акт за частна общинска собственост № 2126/13.06.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 18.07.2014 г., том IX, № 185;

1.7. Имот № 086143 с площ от 8.563 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ V-та категория, находящ се в местността „Божиновец/Дрисляк“ с акт за частна общинска собственост № 2128/13.06.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 18.07.2014 г., том IX, № 193;

1.8. Имот № 009001 с площ от 4.531 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ V-та категория, находящ се в местността „Серовлак“ с акт за частна общинска собственост № 2132/13.06.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 18.07.2014 г., том X, № 12;

1.9. Имот № 009005 с площ от 6.667 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ V-та категория, находящ се в местността „Серовлак“ с акт за частна общинска собственост № 2135/13.06.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 21.07.2014 г., том X, № 20;

1.10. Имот № 008024 с площ от 9.923 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ V-та категория, находящ се в местността „Серовлак“ с акт за частна общинска собственост № 2136/13.06.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 21.07.2014 г., том X, № 22;

1.11. Имот № 008045 с площ от 3.175 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ V-та категория, находящ се в местността „Серовлак“ с акт за частна общинска собственост № 2137/13.06.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 21.07.2014 г., том X, № 27;

1.12. Имот № 008050 с площ от 1.346 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ V-та категория, находящ се в местността „Серовлак“ с акт за частна общинска собственост № 2138/13.06.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 21.07.2014 г., том X, № 32;

1.13. Имот № 008080 с площ от 2.555 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ V-та категория, находящ се в местността „Серовлак“ с акт за частна общинска собственост № 2139/13.06.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 21.07.2014 г., том X, № 35;

1.14. Имот № 008078 с площ от 0.232 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ V-та категория, находящ се в местността „Серовлак“ с акт за частна общинска собственост № 2140/13.06.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 21.07.2014 г., том X, № 37;

1.15. Имот № 008028 с площ от 2.356 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ V-та категория, находящ се в местността „Серовлак“ с акт за частна общинска собственост № 2141/13.06.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 21.07.2014 г., том X, № 43;

1.16. Имот № 008061 с площ от 1.040 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ V-та категория, находящ се в местността „Серовлак“ с акт за частна общинска собственост № 2142/13.06.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 21.07.2014 г., том X, № 46;

1.17. Имот № 008051 с площ от 0.387 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ V-та категория, находящ се в местността „Серовлак“, с акт за частна общинска собственост № 2143/13.06.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 21.07.2014 г., том X, № 49;

1.18. Имот № 008019 с площ от 0.718 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ V-та категория, находящ се в местността „Серовлак“ с акт за частна общинска собственост № 2145/13.06.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 21.07.2014 г., том X, № 53;

1.19. Имот № 008009 с площ от 1.522 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ V-та категория, находящ се в местността „Серовлак“ с акт за частна общинска собственост № 2147/13.06.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 21.07.2014 г., том X, № 65;

1.20. Имот № 006038 с площ от 0.784 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ V-та категория, находящ се в местността „Серовлак“ с акт за частна общинска собственост № 2148/13.06.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 21.07.2014 г., том X, № 71;

1.21. Имот № 006043 с площ от 1.461 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ V-та категория, находящ се в местността „Серовлак“ с акт за частна общинска собственост № 2150/24.06.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 21.07.2014 г., том X, № 74;

1.22. Имот № 006032 с площ от 1.563 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ V-та категория, находящ се в местността „Серовлак“ с акт за частна общинска собственост № 2151/24.06.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 02.07.2014 г., том VIII, № 121;

1.23. Имот № 006034 с площ от 1.391 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ V-та категория, находящ се в местността „Серовлак“ с акт за частна общинска собственост № 2152/24.06.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 02.07.2014 г., том VIII, № 124;

1.24. Имот № 006029 с площ от 1.030 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ V-та категория, находящ се в местността „Серовлак“ с акт за частна общинска собственост № 2153/24.06.2014г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 02.07.2014 г., том VIII, № 128;

1.25. Имот № 006022 с площ от 1.022 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ V-та категория, находящ се в местността „Серовлак“ с акт за частна общинска собственост № 2154/24.06.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 02.07.2014 г., том VIII, № 132;

1.26. Имот № 006015 с площ от 0.562 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ V-та категория, находящ се в местността „Серовлак“ с акт за частна общинска собственост № 2155/24.06.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 02.07.2014 г., том VIII, № 134;

1.27. Имот № 006004 с площ от 0.838 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ V-та категория, находящ се в местността „Серовлак“ с акт за частна общинска собственост № 2156/24.06.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 02.07.2014 г., том VIII, № 137;

1.28. Имот № 006084 с площ от 0.433 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ V-та категория, находящ се в местността „Серовлак“ с акт за частна общинска собственост № 2157/24.06.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 02.07.2014 г., том VIII, № 144;

1.29. Имот № 006117 с площ от 17.305 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ V-та категория, находящ се в местността „Серовлак“ с акт за частна общинска собственост № 2158/24.06.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 02.07.2014 г., том VIII, № 149;

1.30. Имот № 006035 с площ от 1.147 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ V-та категория, находящ се в местността „Серовлак“ с акт за частна общинска собственост № 2159/24.06.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 02.07.2014 г., том VIII, № 153;

1.31. Имот № 006076 с площ от 0.768 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ V-та категория, находящ се в местността „Серовлак“ с акт за частна общинска собственост № 2160/24.06.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 02.07.2014 г., том VIII, № 154;

1.32. Имот № 006077 с площ от 12.750 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ V-та категория, находящ се в местността „Серовлак“ с акт за частна общинска собственост № 2161/24.06.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 02.07.2014 г., том VIII, № 155;

1.33. Имот № 006091 с площ от 1.925 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ V-та категория, находящ се в местността „Серовлак“ с акт за частна общинска собственост № 2162/24.06.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 02.07.2014 г., том VIII, № 156;

1.34. Имот № 006094 с площ от 2.586 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ V-та категория, находящ се в местността „Серовлак“ с акт за частна общинска собственост № 2163/24.06.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 02.07.2014 г., том VIII, № 167;

1.35. Имот № 006120 с площ от 1.529 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ V-та категория, находящ се в местността „Серовлак“ с акт за частна общинска собственост № 2164/24.06.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 02.07.2014 г., том VIII, № 178;

1.36. Имот № 006127 с площ от 8.730 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ V-та категория, находящ се в местността „Серовлак“ с акт за частна общинска собственост № 2165/24.06.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 02.07.2014 г., том VIII, № 179;

1.37. Имот № 006118 с площ от 4.467 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ V-та категория, находящ се в местността „Серовлак“ с акт за частна общинска собственост № 2166/24.06.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 03.07.2014 г., том VIII, № 186;

1.38. Имот № 006111 с площ от 4.880 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ V-та категория, находящ се в местността „Серовлак“ с акт за частна общинска собственост № 2167/24.06.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 03.07.2014 г., том VIII, № 187;

1.39. Имот № 006060 с площ от 2.108 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ V-та категория, находящ се в местността „Серовлак“ с акт за частна общинска собственост № 2168/24.06.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 03.07.2014 г., том VIII, № 188;

1.40. Имот № 002041 с площ от 6.931 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ V-та категория, находящ се в местността „Велиовец/Шавара“ с акт за частна общинска собственост № 2169/24.06.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 03.07.2014 г., том VIII, № 189;

1.41. Имот № 002038 с площ от 3.904 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ V-та категория, находящ се в местността „Велиовец/Шавара“ с акт за частна общинска собственост № 2170/24.06.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 03.07.2014 г., том VIII, № 190;

1.42. Имот № 002031 с площ от 1.834 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ V-та категория, находящ се в местността „Велиовец/Шавара“ с акт за частна общинска собственост № 2171/24.06.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 03.07.2014 г., том VIII, № 191;

1.43. Имот № 002009 с площ от 2.200 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ V-та категория, находящ се в местността „Велиовец/Шавара“, с акт за частна общинска собственост № 2172/24.06.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 03.07.2014 г., том VIII, № 198;

1.44. Имот № 002008 с площ от 1.965 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ V-та категория, находящ се в местността „Велиовец/Шавара“ с акт за частна общинска собственост № 2173/24.06.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 03.07.2014 г., том VIII, № 193;

1.45. Имот № 002002 с площ от 3.220 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ V-та категория, находящ се в местността „Велиовец/Шавара“ с акт за частна общинска собственост № 2174/24.06.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 04.07.2014 г., том IX, № 1;

1.46. Имот № 001054 с площ от 2.595 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ V-та категория, находящ се в местността „Велиовец/Ялията“ с акт за частна общинска собственост № 2175/24.06.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 04.07.2014 г., том IX, № 2;

1.47. Имот № 001057 с площ от 35.325 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ V-та категория, находящ се в местността „Велиовец/Ялията“ с акт за частна общинска собственост № 2176/24.06.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 04.07.2014 г., том IX, № 3;

1.48. Имот № 001051 с площ от 4.425 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ V-та категория, находящ се в местността „Велиовец/Ялията“ с акт за частна общинска собственост № 2177/24.06.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 04.07.2014 г., том IX, № 4;

1.49. Имот № 007001 с площ от 6.845 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ III-та категория, находящ се в местността „Дългата ливада“ с акт за частна общинска собственост № 2180/24.06.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 04.07.2014 г., том IX, № 25;

1.50. Имот № 007002 с площ от 1.225 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ III-та категория, находящ се в местността „Дългата ливада“ с акт за частна общинска собственост № 2181/24.06.2014г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 04.07.2014 г., том IX, № 28;

1.51. Имот № 007007 с площ от 1.670 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ III-та категория, находящ се в местността „Дългата ливада“ с акт за частна общинска собственост № 2182/24.06.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 04.07.2014 г., том IX, № 36;

1.52. Имот № 007010 с площ от 1.716 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ III-та категория, находящ се в местността „Дългата ливада“ с акт за частна общинска собственост № 2183/24.06.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 04.07.2014 г., том IX, № 38.

 

Обща площ за отдаване под наем: 209.536 дка.

 

2. Определя срок на договора – 3 календарни години, считано от 01.01.2016 г.

 

3. Определя начални наемни цени за една календарна година - съгласно Тарифа за отдаване под наем на земеделска земя, приета с Решение № 94 по Протокол № 4/13.02.2012г. на ОбС както следва:

3.1. За имот № 086059 – 10.06 лв.

Цената е формирана по следната формула: 1.437 дка площ х 7.00 лв. за „Ливада“ = 10.06 лв.;

3.2. За имот № 095022 – 27.99 лв.

Цената е формирана по следната формула 3.998 дка площ х 7.00 лв. за „Ливада“ = 27.99 лв.;

3.3. За имот № 092073 – 10.65 лв. 

Цената е формирана по следната формула 1.521 дка площ х 7.00 лв. за „Ливада“  = 10.65 лв.;

3.4. За имот № 087001 – 94.34 лв. 

Цената е формирана по следната формула 13.477 дка площ х 7.00 лв. за „Ливада“ = 94.34 лв.;

3.5. За имот № 087002 – 20.97 лв.

Цената е формирана по следната формула 2.996 дка площ х 7.00 лв. за „Ливада“ = 20.97 лв.;

3.6. За имот № 094026 – 14.29 лв.

Цената е формирана по следната формула 2.042 дка площ х 7.00 лв. за „Ливада“ = 14.29 лв.;

3.7. За имот № 086143 – 59.94 лв.

Цената е формирана по следната формула 8.563 дка площ х 7.00 лв. за „Ливада“  = 59.94 лв.;

3.8. За имот № 009001 – 31.72 лв. 

Цената е формирана по следната формула 4.531 дка площ х 7.00 лв. за „Ливада“ = 31.72 лв.;

3.9. За имот № 009005 - 46.67 лв. 

Цената е формирана по следната формула 6.667 дка площ х 7.00 лв. за „Ливада“   = 46.67 лв.

3.10. За имот № 008024 – 69.46 лв.

Цената е формирана по следната формула 9.923 дка площ х 7.00 лв. за „Ливада“  = 69.46 лв.;

3.11. За имот № 008045 – 22.23 лв.

Цената е формирана по следната формула 3.175 дка площ х 7.00 лв. за „Ливада“ = 22.23 лв.;

3.12. За имот № 008050 – 9.42 лв.

Цената е формирана по следната формула 1.346 дка площ х 7.00 лв. за „Ливада“ = 9.42 лв.;

3.13. За имот № 008080 – 17.89 лв.

Цената е формирана по следната формула 2.555 дка площ х 7.00 лв. за „Ливада“ = 17.89 лв.;

3.14. За имот № 008078 – 1.62 лв.

Цената е формирана по следната формула 0.232 дка площ х 7.00 лв. за „Ливада“ = 1.62 лв.;

3.15. За имот № 008028 – 16.49 лв.

Цената е формирана по следната формула 2.356 дка площ х 7.00 лв. за „Ливада“ = 16.49 лв.;

3.16. За имот № 008061 – 7.28 лв.

Цената е формирана по следната формула 1.040 дка площ х 7.00 лв. за „Ливада“ = 7.28 лв.;

3.17.За имот № 008051 – 2.71 лв.

Цената е формирана по следната формула 0.387 дка площ х 7.00 лв. за „Ливада“ = 2.71 лв.;

3.18.За имот № 008019 – 5.03 лв.

Цената е формирана по следната формула 0.718 дка площ х 7.00 лв. за „Ливада“  = 5.03 лв.;

3.19. За имот № 008009 – 10.65 лв.

Цената е формирана по следната формула 1.522 дка площ х 7.00 лв. за „Ливада“  = 10.65 лв.;

3.20. За имот № 006038 – 5.49 лв.

Цената е формирана по следната формула 0.784 дка площ х 7.00 лв. за „Ливада“ = 5.49 лв.

3.21. За имот № 006043 – 10.28 лв.

Цената е формирана по следната формула: 1.461 дка площ х 7.00 лв. за „Ливада“ = 10.28 лв.;

3.22. За имот № 006032 – 10.94 лв.

Цената е формирана по следната формула 1.563 дка площ х 7.00 лв. за „Ливада“ = 10.94 лв.;

3.23. За имот № 006034 – 9.74 лв. 

Цената е формирана по следната формула 1.391 дка площ х 7.00 лв. за „Ливада“  = 9.74 лв.;

3.24. За имот № 006029 – 7.21 лв. 

Цената е формирана по следната формула 1.030 дка площ х 7.00 лв. за „Ливада“ = 7.21 лв.;

3.25. За имот № 006022 – 7.15 лв.

Цената е формирана по следната формула 1.022 дка площ х 7.00 лв. за „Ливада“ = 7.15 лв.;

3.26. За имот № 006015 – 3.93 лв.

Цената е формирана по следната формула 0.562 дка площ х 7.00 лв. за „Ливада“  = 3.93 лв.;

3.27. За имот № 006004 – 5.87 лв. 

Цената е формирана по следната формула 0.838 дка площ х 7.00 лв. за „Ливада“ = 5.87 лв.;

3.28. За имот № 006084 - 3.03 лв. 

Цената е формирана по следната формула 0.433 дка площ х 7.00 лв. за „Ливада“   = 3.03 лв.

3.29. За имот № 006117 – 121.14 лв.

Цената е формирана по следната формула 17.305 дка площ х 7.00 лв. за „Ливада“  = 121.14 лв.;

3.30. За имот № 006035 – 8.03 лв.

Цената е формирана по следната формула 1.147 дка площ х 7.00 лв. за „Ливада“ = 8.03 лв.;

3.31. За имот № 006076 – 5.38 лв.

Цената е формирана по следната формула 0.768 дка площ х 7.00 лв. за „Ливада“ = 5.38 лв.;

3.32. За имот № 006077 – 89.25 лв.

Цената е формирана по следната формула 12.750 дка площ х 7.00 лв. за „Ливада“ = 89.25 лв.;

3.33. За имот № 006091 – 13.48 лв.

Цената е формирана по следната формула 1.925 дка площ х 7.00 лв. за „Ливада“ = 13.48 лв.;

3.34. За имот № 006094 – 18.10 лв.

Цената е формирана по следната формула 2.586 дка площ х 7.00 лв. за „Ливада“ = 18.10 лв.;

3.35. За имот № 006120 – 10.70 лв.

Цената е формирана по следната формула 1.529 дка площ х 7.00 лв. за „Ливада“ = 10.70 лв.;

3.36.За имот № 006127 – 61.11 лв.

Цената е формирана по следната формула 8.730 дка площ х 7.00 лв. за „Ливада“ = 61.11 лв.;

3.37.За имот № 006118 – 31.27 лв.

Цената е формирана по следната формула 4.467 дка площ х 7.00 лв. за „Ливада“  = 31.27 лв.;

3.38. За имот № 006111 – 34.16 лв.

Цената е формирана по следната формула 4.880 дка площ х 7.00 лв. за „Ливада“  = 34.16 лв.;

3.39. За имот № 006060 – 14.76 лв.

Цената е формирана по следната формула 2.108 дка площ х 7.00 лв. за „Ливада“ = 14.76 лв.

3.40. За имот № 002041 – 48.52 лв.

Цената е формирана по следната формула 6.931 дка площ х 7.00 лв. за „Ливада“ = 48.52 лв.;

3.41. За имот № 002038 – 27.32 лв. 

Цената е формирана по следната формула 3.904 дка площ х 7.00 лв. за „Ливада“  = 27.32 лв.;

3.42. За имот № 002031 – 12.84 лв. 

Цената е формирана по следната формула 1.834 дка площ х 7.00 лв. за „Ливада“ = 12.84 лв.;

3.43. За имот № 002009 – 15.40 лв.

Цената е формирана по следната формула 2.200 дка площ х 7.00 лв. за „Ливада“ = 15.40 лв.;

3.44. За имот № 002008 – 13.76 лв.

Цената е формирана по следната формула 1.965 дка площ х 7.00 лв. за „Ливада“  = 13.76 лв.;

3.45. За имот № 002002 – 22.54 лв. 

Цената е формирана по следната формула 3.220 дка площ х 7.00 лв. за „Ливада“ = 22.54 лв.;

3.46. За имот № 001054 - 18.17 лв. 

Цената е формирана по следната формула 2.595 дка площ х 7.00 лв. за „Ливада“   = 18.17 лв.

3.47. За имот № 001057 – 247.28 лв.

Цената е формирана по следната формула 35.325 дка площ х 7.00 лв. за „Ливада“  = 247.28 лв.;

3.48. За имот № 001051 – 30.98 лв.

Цената е формирана по следната формула 4.425 дка площ х 7.00 лв. за „Ливада“ = 30.98 лв.;

3.49. За имот № 007001 – 47.92 лв.

Цената е формирана по следната формула 6.845 дка площ х 7.00 лв. за „Ливада“ = 47.92 лв.;

3.50. За имот № 007002 – 8.58 лв.

Цената е формирана по следната формула 1.225 дка площ х 7.00 лв. за „Ливада“ = 8.58 лв.;

3.51. За имот № 007007 – 11.69 лв.

Цената е формирана по следната формула 1.225 дка площ х 7.00 лв. за „Ливада“ = 11.69 лв.;

3.52. За имот № 007010 – 12.01 лв.

Цената е формирана по следната формула 1.716 дка площ х 7.00 лв. за „Ливада“ = 12.01 лв.

 

На основание чл. 45, ал. 1 ЗДДС върху цените не се начислява ДДС.

4. Упълномощава кмета на общината да организира провеждането на търга и да сключи договор за наем с участника, класиран на първо място.

 Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник,

име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

отсъства

 

 

2

ГЕОРГИ НИКОЛОВ ЧОЛАКОВ

за

 

 

3

ГЕРГАНА КОСТАДИНОВА СТОЯНОВА

за

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

отсъства

 

 

5

ИВАН МИХАЙЛОВ ИВАНОВ

за

 

 

6

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

за

 

 

7

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

за

 

 

8

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

за

 

 

9

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

отсъства

 

 

10

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

отсъства

-

-

11

РУМЕН АНГЕЛОВ ПЕТКОВ

отсъства

 

 

12

ЦВЕТАНКА СТОЯНОВА ИВАНОВА

за

 

 

 ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

 Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

Връща

Новини