Решение № 191

юни 9, 2016

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол № 8  от 11.09.2015  г.
                                                                                              на ОбС Горна Малина

По  четвърта  точка  от  дневния  ред:

След направеното предложение №61.00-70/25.08.15 г. от кмета на община Горна Малина инж. Емил Найденов, станалите разисквания, становище на постоянната комисия потериториално устройство, общинска собственост и евроинтеграцияи на основание чл. 21, ал. 1, т. 8  и т. 12, ал. 2, предложение четвърто  и чл. 27, ал. 3 – 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1, ал. 9, т. 2, предложение първо и  чл. 14, ал. 1 - 3 и ал. 8 Закона за общинската собственост, чл. 4, ал. 4 и чл. 18 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество на община Горна Малина, със 7 гласа – за, въздържали се – няма, против – 1, отсъстват – 4-ма,  Общинският съвет прие:

РЕШЕНИЕ № 191

1. Актуализира  Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2015 г. Описаните по-долу имоти се преместват от Приложение № 4 към нея: имоти, общинска собственост – земеделска земя, които Община Горна Малина има намерение да отдава под наем тази година в Приложение № 6 – Описание за/на  имоти общинска собственост – земеделска земя, които Община Горна Малина има намерение да предложи за продажба през 2015 г. (чл.8, ал.9, т. 2 от ЗОС §40-40 от ЕБК) като в частта за с. Стъргел се включват:

 

1.1. Имот № 014059 с площ от 2.880 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ V-та категория, находящ се в местността „Дебелия рът“ с акт за частна общинска собственост № 2103/13.06.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 11.07.2014 г., том IX, № 83;

1.2. Имот № 014047 с площ от 7.252 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ V-та категория, находящ се в местността „Дебелия рът“ с акт за частна общинска собственост № 2129/13.06.2014г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 18.07.2014 г., том IX, № 195;

1.3. Имот № 014048 с площ от 1.707 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ V-та категория, находящ се в местността „Дебелия рът“ с акт за частна общинска собственост № 2130/13.06.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 18.07.2014 г., том IX, № 187;

1.4. Имот № 012017 с площ от 1.503 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ V-та категория, находящ се в местността „Врачешки дол“ с акт за частна общинска собственост № 2133/13.06.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 18.07.2014 г., том X, № 17;

1.5. Имот № 012018 с площ от 4.727 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ V-та категория, находящ се в местността „Врачешки дол“ с акт за частна общинска собственост № 2134/13.06.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 21.07.2014 г., том X, № 19.

 

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник,

име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

отсъства

 

 

2

ГЕОРГИ НИКОЛОВ ЧОЛАКОВ

за

 

 

3

ГЕРГАНА КОСТАДИНОВА СТОЯНОВА

за

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

 

против

 

5

ИВАН МИХАЙЛОВ ИВАНОВ

за

 

 

6

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

за

 

 

7

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

за

 

 

8

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

за

 

 

9

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

отсъства

 

 

10

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

отсъства

-

-

11

РУМЕН АНГЕЛОВ ПЕТКОВ

отсъства

 

 

12

ЦВЕТАНКА СТОЯНОВА ИВАНОВА

за

 

 

 ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

 Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

Връща

Новини