Решение № 190

юни 9, 2016

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол № 8  от 11.09.2015  г.
                                                                                              на ОбС Горна Малина

По  четвърта  точка  от  дневния  ред:

След направеното предложение №61.00-68/20.08.15 г. от кмета на община Горна Малина инж. Емил Найденов, станалите разисквания, становище на постоянната комисия потериториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, ал. 2, предложение четвърто и чл. 27, ал. 3 - 5 от Закона  за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1, чл. 14, ал. 1 - 3 и ал. 8 от Закона за общинската собственост, чл. 24а, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл. 45, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност и чл. 18 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Горна Малина, със 7 гласа – за, въздържали се – няма, против – 1, отсъстват – 4-ма,  Общинският съвет прие:

 РЕШЕНИЕ № 190

1. Да бъдат отдадени под наем чрез процедура – публичен търг с явно наддаване следните земеделски имоти, находящи се в землището на с. Гайтанево, Община Горна Малина:

1.1. Имот № 009001 с площ от 70.316 дка с начин на трайно ползване „Нива“ VI-та категория, находящ се в местността „Сивляка“ с акт за частна общинска собственост № 1719/26.03.2013 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 01.04.2013 г., том II, № 128;

1.2. Имот № 012038 с площ от 35.997 дка с начин на трайно ползване „Нива“ IV-та категория, находящ се в местността „Къра“, с акт за частна общинска собственост № 1721/26.03.2013 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 01.04.2013 г., том II, № 132;

1.3. Имот № 019060 с площ от 2.642 дка с начин на трайно ползване „Нива“ VII-ма категория, находящ се в местността „Русоляка“ с акт за частна общинска собственост № 1958/08.04.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 29.04.2014 г., том V, № 179;

1.4. Имот № 019080 с площ от 12.801 дка с начин на трайно ползване „Нива“ IV-та категория, находящ се в местността „Русоляка“ с акт за частна общинска собственост № 1959/08.04.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 29.04.2014 г. Том V № 180;

1.5. Имот № 024007 с площ от 14.956 дка с начин на трайно ползване „Нива“ V-та категория, находящ се в местността „Равнището“ с акт за частна общинска собственост № 1960/08.04.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 29.04.2014 г., том V, № 181;

1.6. Имот № 024011 с площ от 22.983 дка с начин на трайно ползване „Нива“ V-та категория, находящ се в местността „Равнището“ с акт за частна общинска собственост № 1961/08.04.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 29.04.2014 г., том V, № 183;

1.7. Имот № 024097 с площ от 5.500 дка с начин на трайно ползване „Нива“ V-та категория, находящ се в местността „Равнището“ с акт за частна общинска собственост № 1962/08.04.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 29.04.2014 г., том V, № 185;

1.8. Имот № 010004 с площ от 1.799 дка с начин на трайно ползване „Нива“ IV-та категория, находящ се в местността „Под Могилите“ с акт за частна общинска собственост № 1963/08.04.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 29.04.2014 г., том V, № 186;

1.9. Имот № 006145 с площ от 8.200 дка с начин на трайно ползване „Нива“ IV-та категория, находящ се в местността „Горно поле“ с акт за частна общинска собственост № 1964/08.04.2014г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 29.04.2014 г., том V, № 188;

1.10. Имот № 006209 с площ от 25.277 дка с начин на трайно ползване „Нива“ IV-та категория, находящ се в местността „Горно поле“ с акт за частна общинска собственост № 1965/08.04.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 29.04.2014 г., том V, № 189;

1.11. Имот № 009002 с площ от 16.997 дка с начин на трайно ползване „Нива“ VI-та категория, находящ се в местността „Сивляка“ с акт за частна общинска собственост № 1966/08.04.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 29.04.2014 г., том V, № 191;

1.12. Имот № 011129 с площ от 0.500 дка с начин на трайно ползване „Нива“ IV-та категория, находящ се в местността „Крушака“ с акт за частна общинска собственост № 1968/08.04.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 29.04.2014 г., том V, № 192;

1.13. Имот № 011046 с площ от 2.806 дка с начин на трайно ползване „Нива“ IV-та категория, находящ се в местността „Крушака“ с акт за частна общинска собственост № 1969/08.04.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 30.04.2014 г., том VI, № 6;

1.14. Имот № 066033 с площ от 13.914 дка с начин на трайно ползване „Нива“ VII-ма категория, находящ се в местността „Буцата“ с акт за частна общинска собственост № 1970/08.04.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 30.04.2014 г., том VI, № 7;

1.15. Имот № 043044 с площ от 10.000 дка с начин на трайно ползване „Нива“ VII-ма категория, находящ се в местността „Белата гнила“ с акт за частна общинска собственост № 1971/08.04.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 30.04.2014 г., том VI, № 8;

1.16. Имот № 092001 с площ от 31.530 дка с начин на трайно ползване „Нива“ IV-та категория, находящ се в местността „Мало село“ с акт за частна общинска собственост № 1972/08.04.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр.Елин Пелин от 15.04.2014 г., том V, № 57;

1.17. Имот № 092011 с площ от 8.457 дка с начин на трайно ползване „Нива“ IV-та категория, находящ се в местността „Мало село“ с акт за частна общинска собственост № 1973/08.04.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 15.04.2014 г., том V, № 58;

1.18. Имот № 092007 с площ от 1.109 дка с начин на трайно ползване „Нива“ IV-та категория, находящ се в местността „Мало село“ с акт за частна общинска собственост № 1975/08.04.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 23.04.2014 г., том V, № 93;

1.19. Имот № 012001 с площ от 72.047 дка с начин на трайно ползване „Нива“ IV-та категория, находящ се в местността „Къра“ с акт за частна общинска собственост № 1976/08.04.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 23.04.2014 г., том V, № 94;

1.20. Имот № 018050 с площ от 28.095 дка с начин на трайно ползване „Нива“ IV-та категория, находящ се в местността „Над камика“, с акт за частна общинска собственост № 1977/08.04.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 23.04.2014 г., том V, № 95;

1.21. Имот № 005036 с площ от 1.001 дка с начин на трайно ползване „Нива“ VI-та категория, находящ се в местността „Китката“ с акт за частна общинска собственост № 1979/08.04.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 23.04.2014 г., том V, № 97;

1.22. Имот № 043045 с площ от 15.050 дка с начин на трайно ползване „Нива“ VII-ма категория, находящ се в местността „Белата гнила“ с акт за частна общинска собственост № 1980/08.04.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 23.04.2014 г., том V, № 96;

1.23. Имот № 020010 с площ от 1.475 дка с начин на трайно ползване „Нива“ VII-ма категория, находящ се в местността „Кайрака“ с акт за частна общинска собственост № 1981/08.04.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 23.04.2014 г., том V, № 99;

1.24. Имот № 020024 с площ от 1.004 дка с начин на трайно ползване „Нива“ VII-ма категория, находящ се в местността „Кайрака“ с акт за частна общинска собственост № 1982/08.04.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 23.04.2014 г., том V, № 102;

1.25. Имот № 021083 с площ от 1.102 дка с начин на трайно ползване „Нива“ III-та категория, находящ се в местността „Под Кайрака“ с акт за частна общинска собственост № 1984/08.04.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 28.04.2014 г., том V, № 130;

1.26. Имот № 091092 с площ от 4.997 дка с начин на трайно ползване „Нива“ IV-та категория, находящ се в местността „Сърта“ с акт за частна общинска собственост № 1985/08.04.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 28.04.2014 г., том V, № 131;

1.27. Имот № 091004 с площ от 5.002 дка с начин на трайно ползване „Нива“ IV-та категория, находящ се в местността „Сърта“ с акт за частна общинска собственост № 1986/08.04.2014г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 28.04.2014 г., том V, № 132;

1.28. Имот № 091091 с площ от 3.303 дка с начин на трайно ползване „Нива“ IV-та категория, находящ се в местността „Сърта“ с акт за частна общинска собственост № 1987/08.04.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 29.04.2014 г., том V, № 174;

1.29. Имот № 027029 с площ от 0.200 дка с начин на трайно ползване „Нива“ IV-та категория, находящ се в местността „Совата“ с акт за частна общинска собственост № 1989/08.04.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 29.04.2014 г., том V, № 178;

1.30. Имот № 056049 с площ от 22.577 дка с начин на трайно ползване „Нива“, 3.799 дка IX-та категория и 18.778 дка VIII-ма категория, находящ се в местността „Бърдото“ с акт за частна общинска собственост № 1993/08.04.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 29.04.2014 г., том V, № 190;

1.31. Имот № 073078 с площ от 58.063 дка с начин на трайно ползване „Нива“, 48.645 дка IX-та категория и 9.418 дка VII-ма категория, находящ се в местността „Пладнището“ с акт за частна общинска собственост № 1994/08.04.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 29.07.2014 г., том V, № 193;

1.32. Имот № 057001 с площ от 50.425 дка с начин на трайно ползване „Нива“, 4.199 дка IX-та категория и 46.226 дка VIII-ма категория, находящ се в местността „Спасова могила“ с акт за частна общинска собственост № 1995/08.04.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр.Елин Пелин от 29.04.2014 г., том V, № 194;

1.33. Имот № 057014 с площ от 17.781 дка с начин на трайно ползване „Нива“, 3.180 дка IX-та категория и 14.601 дка VIII-ма категория, находящ се в местността „Спасова могила“ с акт за частна общинска собственост № 1996/08.04.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 29.04.2014 г., том V, № 195;

1.34. Имот № 069004 с площ от 20.926 дка с начин на трайно ползване „Нива“, 19.252 дка VIII-ма категория и 1.674 дка VII-ма категория, находящ се в местността „Бърдото“ с акт за частна общинска собственост № 1998/08.04.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 29.04.2014 г., том V, № 197;

1.35. Имот № 056005 с площ от 15.507 дка с начин на трайно ползване „Нива“, 4.119 дка IX-та категория и 11.388 дка VIII-ма категория, находящ се в местността „Бърдото“ с акт за частна общинска собственост № 1999/08.04.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 29.04.2014 г., том V, № 198.

Обща площ за отдаване под наем: 604.339 дка.

2. Определя срок на договора – 3 стопански години, считано от 01.10.2016 г.

3. Определя начални наемни цени за една стопанска година - съгласно Тарифа за отдаване под наем на земеделска земя, приета с Решение № 94 по Протокол № 4/13.02.2012г. на ОбС както следва:

3.1. За имот № 009001 – 967.27 лв.

Цената е формирана по следната формула 21.868 дка площ х 11.00 лв. за нива VI – та категория + 48.448 дка x 15.00 лв. за нива IV-та категория = 240.55 + 726.72 = 967.27 лв.;

3.2. За имот № 012038 – 539.96 лв.

Цената е формирана по следната формула 35.997 дка площ х 15.00 лв. за „Нива“ IV-та категория = 539.96 лв.;

3.3. За имот № 019060 – 23.78 лв. 

Цената е формирана по следната формула 2.642 дка площ х 7.00 лв. за нива VII -ма категория = 23.78 лв.;

3.4. За имот № 019080 – 192.02 лв. 

Цената е формирана по следната формула 12.801 дка площ х 15.00 лв. за нива IV -та категория = 192.02 лв.;

3.5. За имот № 024007 – 194.43 лв. 

Цената е формирана по следната формула 14.956 дка площ х 13.00 лв. за нива V - та категория = 194.43 лв.;

3.6. За имот № 024011 – 298.78 лв.

Цената е формирана по следната формула 22.983 дка площ х 13.00 лв. за нива V -та категория = 298.78 лв.;

3.7. За имот №  – 71.50 лв. 

Цената е формирана по следната формула 5.500 дка площ х 13.00 лв. за нива V-та категория = 71.50 лв.;

3.8. За имот № 010004 - 26.99 лв. 

Цената е формирана по следната формула 1.799 дка площ х 15.00 лв. за нива IV -та категория = 26.99 лв.

3.9. За имот № 006145 – 123.00 лв.

Цената е формирана по следната формула 8.200 дка площ х 15.00 лв. за нива IV -та категория = 123.00 лв.

3.10. За имот № 006209 – 379.16 лв.

Цената е формирана по следната формула 25.277 дка площ х 15.00 лв. за нива IV – та категория = 379.16 лв.;

3.11. За имот № 009002 – 186.97 лв.

Цената е формирана по следната формула 16.997 дка площ х 11.00 лв. за нива VI-та категория = 186.97 лв.;

3.12. За имот № 011129 – 7.50 лв.

Цената е формирана по следната формула 0.500 дка площ х 15.00 лв. за нива IV-та категория = 7.50 лв.;

3.13. За имот № 011046 – 42.09 лв.

Цената е формирана по следната формула 2.806 дка площ х 15.00 лв. за нива IV – та категория = 42.09 лв.;

3.14. За имот № 066033 – 125.23 лв.

Цената е формирана по следната формула 13.914 дка площ х 9.00 лв. за нива VII-ма категория = 125.23 лв.;

3.15. За имот № 043044 – 90.00 лв.

Цената е формирана по следната формула 10.000 дка площ х 9.00 лв. за нива VII-ма категория = 90.00 лв.;

3.16.За имот № 092001472.95 лв.

Цената е формирана по следната формула 31.530 дка площ х 15.00 лв. за нива IV-та категория = 472.95 лв.;

3.17.За имот № 092011126.86 лв.

Цената е формирана по следната формула 8.457 дка площ х 15.00 лв. за нива IV -та категория = 126.86 лв.;

3.18. За имот № 092007 – 16.64 лв.

Цената е формирана по следната формула 1.109 дка площ х 15.00 лв. за нива IV -та категория = 16.64 лв.;

3.19. За имот № 012001 – 1 080.71 лв.

Цената е формирана по следната формула 72.047 дка площ х 15.00 лв. за нива IV-та категория = 1 080.71 лв.

3.20. За имот № 018050421.43 лв. 

Цената е формирана по следната формула 28.095 дка площ х 15.00 лв. за нива IV -та категория = 421.43 лв.;

3.21. За имот № 00503611.01 лв. 

Цената е формирана по следната формула 1.001 дка площ х 11.00 лв. за нива VI -та категория = 11.01 лв.;

3.22. За имот № 043045 – 135.45 лв. 

Цената е формирана по следната формула 15.050 дка площ х 9.00 лв. за нива VII -ма категория = 135.45 лв.;

3.23. За имот № 020010 – 13.28 лв.

Цената е формирана по следната формула 1.475 дка площ х 9.00 лв. за нива VII – ма категория = 13.28лв.;

3.24. За имот № 0200249.04 лв. 

Цената е формирана по следната формула 1.004 дка площ х 9.00 лв. за нива VII – ма категория = 9.04лв.;

3.25. За имот № 021083 - 18.73 лв. 

Цената е формирана по следната формула 1.102 дка площ х 17.00 лв. за нива III -та категория = 18.73 лв.

3.26. За имот № 091092 – 74.96 лв.

Цената е формирана по следната формула 4.997 дка площ х 15.00 лв. за нива IV -та категория = 74.96 лв.

3.27. За имот № 09100475.03 лв.

Цената е формирана по следната формула 5.002 дка площ х 15.00 лв. за нива IV -та категория = 75.03 лв.

3.28. За имот № 09109149.55 лв.

Цената е формирана по следната формула 3.303 дка площ х 15.00 лв. за нива IV -та категория = 49.55 лв.;

3.29. За имот № 027029 – 3.00 лв.

Цената е формирана по следната формула 0.200 дка площ х 15.00 лв. за нива IV - та категория = 3.00 лв.;

3.30. За имот № 056049176.81 лв.

Цената е формирана по следната формула 3.799 дка площ х 7.00 лв. за нива IX – та категория + 18.778 дка x8.00 лв. за нива VIII-ма категория = 26.59 + 150.22 = 176.81 лв.;

3.31. За имот № 073078 – 425.28 лв.

Цената е формирана по следната формула 48.645 дка площ х 7.00 лв. за нива IX – та категория + 9.418 дка x9.00 лв. за нива VII-ма категория = 340.52 + 84.76 = 425.28 лв.;

3.32. За имот № 057001399.20 лв.

Цената е формирана по следната формула 4.199 дка площ х 7.00 лв. за нива IX – та категория + 46.226 дка x8.00 лв. за нива VIII-ма категория = 29.39 + 369.81 = 399.20 лв.;

3.33. За имот № 057014139.07 лв.

Цената е формирана по следната формула 3.180 дка площ х 7.00 лв. за нива IX – та категория + 14.601 дка x8.00 лв. за нива VIII-ма категория = 22.26 + 116.81 = 139.07 лв.;

3.34. За имот № 069004 – 169.09 лв.

Цената е формирана по следната формула 19.252 дка площ х 8.00 лв. за нива VIII – ма категория + 1.674 дка x 9.00 лв. за нива VII-ма категория = 154.02 + 15.07 = 169.09 лв.;

3.35. За имот № 056005 – 119.93 лв.

Цената е формирана по следната формула 4.119 дка площ х 7.00 лв. за нива IX – та категория + 11.388 дка x 8.00 лв. за нива VIII-ма категория = 28.83 + 91.10 = 119.93 лв.

На основание чл. 45, ал. 1 ЗДДС върху цените не се начислява ДДС.

4. Упълномощава кмета на общината да организира провеждането на търга и да сключи договор за наем с участника, класиран на първо място.

 

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник,

име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

отсъства

 

 

2

ГЕОРГИ НИКОЛОВ ЧОЛАКОВ

за

 

 

3

ГЕРГАНА КОСТАДИНОВА СТОЯНОВА

за

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

 

против

 

5

ИВАН МИХАЙЛОВ ИВАНОВ

за

 

 

6

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

за

 

 

7

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

за

 

 

8

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

за

 

 

9

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

отсъства

 

 

10

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

отсъства

-

-

11

РУМЕН АНГЕЛОВ ПЕТКОВ

отсъства

 

 

12

ЦВЕТАНКА СТОЯНОВА ИВАНОВА

за

 

 

 ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

 Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

Връща

Новини