Решение № 189

юни 9, 2016

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол № 8  от 11.09.2015  г.
                                                                                              на ОбС Горна Малина

По  четвърта  точка  от  дневния  ред:

След направеното предложение №61.00-67/20.08.15 г. от кмета на община Горна Малина инж. Емил Найденов, станалите разисквания, становище на постоянната комисия потериториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, ал. 2, предложение четвърто и чл. 27, ал. 3 – 5 от Закона  за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1, чл. 14, ал. 1 - 3 и ал. 8 от Закона за общинската собственост вр. чл. 24а, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл. 45, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност и чл. 18 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Горна Малина, със 7 гласа – за, въздържали се – няма, против – 1, отсъстват – 4-ма,  Общинският съвет прие:

 РЕШЕНИЕ № 189

1. Да бъдат отдадени под наем чрез процедура – публичен търг с явно наддаване следните земеделски имоти, находящи се в землището на с. Стъргел, Община Горна Малина:

1.1. Имот № 081004 с площ от 0.400 дка с начин на трайно ползване „Нива“ V-та категория, находящ се в местността „Мильов азмак/Кл. път“ с акт за частна общинска собственост № 2105/13.06.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 11.07.2014 г. Том II № 85;

1.2. Имот № 081024 с площ от 0.513 дка с начин на трайно ползване „Нива“ V-та категория, находящ се в местността „Мильов азмак/Кл. път“ с акт за частна общинска собственост № 2106/13.06.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 11.07.2014 г. Том IX № 86;

1.3. Имот № 081166 с площ от 0.401 дка с начин на трайно ползване „Нива“ V-та категория, находящ се в местността „Мильов азмак/Кл. път“ с акт за частна общинска собственост № 2107/13.06.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 11.07.2014 г. Том IX № 88;

1.4. Имот № 085040 с площ от 3.647 дка с начин на трайно ползване „Нива“ III-та категория, находящ се в местността „Маджарица/Пенчовец“ с акт за частна общинска собственост № 2108/13.06.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 14.07.2014 г. Том IX № 97;

1.5. Имот № 085133 с площ от 1.308 дка с начин на трайно ползване „Нива“ III-та категория, находящ се в местността „Маджарица/Пенчовец“ с акт за частна общинска собственост № 2109/13.06.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 18.07.2014 г. Том IX № 98;

1.6. Имот № 083149 с площ от 0.900 дка с начин на трайно ползване „Нива“ V-та категория, находящ се в местността „Мил. азмак/Две върби“ с акт за частна общинска собственост № 2111/13.06.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 17.07.2014 г. Том IX № 102;

1.7. Имот № 083081 с площ от 0.800 дка с начин на трайно ползване „Нива“ V-та категория, находящ се в местността „Мил. азмак/Две върби“ с акт за частна общинска собственост № 2112/13.06.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 14.07.2014 г. Том IX № 111;

1.8. Имот № 083218 с площ от 0.303 дка с начин на трайно ползване „Нива“ V-та категория, находящ се в местността „Мил. азмак/Две върби“ с акт за частна общинска собственост № 2113/13.06.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 16.07.2014 г. Том IX № 113;

1.9. Имот № 092040 с площ от 4.546 дка с начин на трайно ползване „Нива“, 1.818 дка V-та категория и 2.728 дка III-та категория, находящ се в местността „Дрисляк/Г. Кладенец“ с акт за частна общинска собственост № 2114/13.06.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 14.07.2014 г. Том IX № 114;

1.10. Имот № 092026 с площ от 2.309 дка с начин на трайно ползване „Нива“ III-та категория, находящ се в местността „Дрисляк/Г. Кладенец“ с акт за частна общинска собственост № 1970/08.04.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 14.07.2014 г. Том IX № 120;

1.11. Имот № 092066 с площ от 2.157 дка с начин на трайно ползване „Нива“ III-та категория, находящ се в местността „Дрисляк/Г. Кладенец“ с акт за частна общинска собственост № 2116/13.06.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 14.07.2014 г. Том IX № 121;

1.12. Имот № 092082 с площ от 1.370 дка с начин на трайно ползване „Нива“ III-та категория, находящ се в местността „Дрисляк/Г. Кладенец“ с акт за частна общинска собственост № 2118/13.06.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр.Елин Пелин от 14.07.2014 г. Том IX № 123;

1.13. Имот № 090022 с площ от 0.979 дка с начин на трайно ползване „Нива“ III-та категория, находящ се в местността „Върбака/Столоватица“ с акт за частна общинска собственост № 2119/13.06.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 14.07.2014 г. Том IX № 124;

1.14. Имот № 090014 с площ от 3.338 дка с начин на трайно ползване „Нива“ III-та категория, находящ се в местността „Върбака/Столоватица“ с акт за частна общинска собственост № 2120/13.06.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 13.06.2014 г. Том IX № 133;

1.15. Имот № 090098 с площ от 2.308 дка с начин на трайно ползване „Нива“ III-та категория, находящ се в местността „Върбака/Столоватица“ с акт за частна общинска собственост № 2121/13.06.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 15.07.2014 г. Том IX № 132;

1.16. Имот № 087007 с площ от 1.600 дка с начин на трайно ползване „Нива“ V-та категория, находящ се в местността „Божиновец/Попови върби“ с акт за частна общинска собственост № 2124/13.06.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 18.07.2014 г. Том IX № 178;

1.17. Имот № 087058 с площ от 0.898 дка с начин на трайно ползване „Нива“ V-та категория, находящ се в местността „Божиновец/Попови върби“ с акт за частна общинска собственост № 2125/13.06.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр.Елин Пелин от 18.07.2014 г. Том IX № 181;

1.18. Имот № 006039 с площ от 0.476 дка с начин на трайно ползване „Нива“ V-та категория, находящ се в местността „Серовлак“ с акт за частна общинска собственост № 2149/13.06.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 21.07.2014 г. Том X № 73;

1.19. Имот № 092094 с площ от 0.592 дка с начин на трайно ползване „Нива“ III-та категория, находящ се в местността „Дрисляк/Г. кладенец“ с акт за частна общинска собственост № 2185/24.06.2014 г. вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 04.07.2014 г. Том IX № 40;

Обща площ за отдаване под наем:28.845 дка.

2. Определя срок на договора – 3 стопански години, считано от 01.10.2016 г.

3. Определя начални наемни цени за една стопанска година - съгласно Тарифа за отдаване под наем на земеделска земя, приета с Решение № 94 по Протокол № 4/13.02.2012г. на ОбС както следва:

3.1. За имот № 081004 – 5.20 лв.

Цената е формирана по следната формула: 0.400 дка площ х 13.00 лв. за „Нива“ V-та категория = 5.20 лв.;

3.2. За имот № 081024 – 6.67 лв.

Цената е формирана по следната формула 0.513 дка площ х 13.00 лв. за „Нива“ V-та категория = 6.67 лв.;

3.3. За имот № 081166 – 5.21 лв. 

Цената е формирана по следната формула 0.401 дка площ х 13.00 лв. за нива V -та категория = 5.21 лв.;

3.4. За имот № 085040 – 62.00 лв. 

Цената е формирана по следната формула 3.647 дка площ х 17.00 лв. за нива III -та категория = 62.00 лв.;

3.5. За имот № 085133 – 22.24 лв.

Цената е формирана по следната формула 1.308 дка площ х 17.00 лв. за нива III -та категория = 22.24 лв.;

3.6. За имот № 083149 – 11.70 лв.

Цената е формирана по следната формула 0.900 дка площ х 13.00 лв. за нива V -та категория = 11.70 лв.;

3.7. За имот № 083081 – 10.40 лв. 

Цената е формирана по следната формула 0.800 дка площ х 13.00 лв. за нива V-та категория = 10.40 лв.;

3.8. За имот № 083218 - 3.94 лв. 

Цената е формирана по следната формула 0.303 дка площ х 13.00 лв. за нива V -та категория = 3.94 лв.

3.9. За имот № 092040 – 70.01 лв.

Цената е формирана по следната формула 1.818 дка площ х 13.00 лв. за нива V – та категория + 2.728 дка x 17.00 лв. за нива III-та категория = 23.63 + 46.38 = 70.01 лв.;

3.10. За имот № 092026 – 39.25 лв.

Цената е формирана по следната формула 2.309 дка площ х 17.00 лв. за нива III – та категория = 39.25 лв.;

3.11. За имот № 092066 – 36.67 лв.

Цената е формирана по следната формула 2.157 дка площ х 17.00 лв. за нива III-та категория = 36.67 лв.;

3.12. За имот № 092082 – 23.29 лв.

Цената е формирана по следната формула 1.370 дка площ х 17.00 лв. за нива III-та категория = 23.29 лв.;

3.13. За имот № 090022 – 16.64 лв.

Цената е формирана по следната формула 0.979 дка площ х 17.00 лв. за нива III – та категория = 16.64 лв.;

3.14. За имот № 090014 – 56.75 лв.

Цената е формирана по следната формула 3.338 дка площ х 17.00 лв. за нива III-та категория = 56.75 лв.;

3.15. За имот № 090098 – 39.24 лв.

Цената е формирана по следната формула 2.308 дка площ х 17.00 лв. за нива III-та категория = 39.24 лв.;

3.16.За имот № 087007 – 20.80 лв.

Цената е формирана по следната формула 1.600 дка площ х 13.00 лв. за нива V-та категория = 20.80 лв.;

3.17.За имот № 087058 – 11.67 лв.

Цената е формирана по следната формула 0.898 дка площ х 13.00 лв. за нива V -та категория = 11.67 лв.;

3.18. За имот № 006039 – 6.19 лв.

Цената е формирана по следната формула 0.476 дка площ х 13.00 лв. за нива V – та категория = 6.19лв.;

3.19. За имот № 092094 – 10.06 лв.

Цената е формирана по следната формула 0.592 дка площ х 17.00 лв. за нива III -та категория = 10.06 лв.

На основание чл. 45, ал. 1 ЗДДС върху цените не се начислява ДДС.

4. Упълномощава кмета на общината да организира провеждането на търга и да сключи договор за наем с участника, класиран на първо място.

 

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник,

име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

отсъства

 

 

2

ГЕОРГИ НИКОЛОВ ЧОЛАКОВ

за

 

 

3

ГЕРГАНА КОСТАДИНОВА СТОЯНОВА

за

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

 

против

 

5

ИВАН МИХАЙЛОВ ИВАНОВ

за

 

 

6

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

за

 

 

7

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

за

 

 

8

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

за

 

 

9

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

отсъства

 

 

10

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

отсъства

-

-

11

РУМЕН АНГЕЛОВ ПЕТКОВ

отсъства

 

 

12

ЦВЕТАНКА СТОЯНОВА ИВАНОВА

за

 

 

 ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

 Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

Връща

Новини