Решение № 188

юни 9, 2016

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол № 8  от 11.09.2015  г.
                                                                                              на ОбС Горна Малина

По  четвърта  точка  от  дневния  ред:

След направеното предложение №94.Д-31-/1/13.08.2015 г. отзаместник-кмета на  община Горна Малина инж. Ангел Жиланов, станалите разисквания, становище на постоянната комисия потериториално устройство, общинска собственост и евроинтеграцияи на основание чл. 37и, ал. 1 и ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи вр. чл. 21, ал. 1, т. 8, ал. 2, предложение четвърто и чл. 27, ал. 3 – 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, със 7 гласа – за, въздържали се – няма, против  – 1, отсъстват – 4-ма,  Общинският съвет  прие:

 РЕШЕНИЕ № 188

 1. Да бъдат отдадени под наем на Димитринка Петрова Микова следните земеделски имоти, находящи се в землището на с. Чеканчево без провеждане на търг или конкурс:

1.1. Имот № 144001 с площ от 50.001 дка с начин на трайно ползване „Нива“ IХ-та категория, находящ се в местността „Зад бучката“ с акт за частна общинска собственост № 187/10.08.2000 г., вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 11.12.2010 г., том VII, № 174;

1.2. Имот № 000060 с площ от 35.947 дка с начин на трайно ползване „Пасище, мера“ IV-та категория, находящ се в местността „Слатина“ с акт за частна общинска собственост № 1032/28.07.2005 г., вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 30.12.2005 г., Том ХIII, № 153;

1.3.Имот № 000102 с площ от 43.935 дка с начин на трайно ползване „Пасище, мера“ VIII-ма категория, находящ се в местността „Темия“ с акт за частна общинска собственост № 1044/28.07.2005 г., вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 16.01.2006 г., Том I, № 32 ;

1.4. Имот № 000103 с площ от 113.737 дка с начин на трайно ползване „Пасище, мера“ VIII-ма категория, находящ се в местността „Буцата“ с акт за частна общинска собственост № 1045/28.07.2005 г., вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 16.01.2006 г., Том I, № 33;

1.5.Имот № 000104 с площ от 101.228 дка с начин на трайно ползване „Пасище, мера“ VIII-ма категория, находящ се в местността „Буцата“ с акт за частна общинска собственост № 1046/28.07.2005 г., вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 16.01.2006 г., Том I, № 34;

1.6. Имот № 000106 с площ от 207.914 дка с начин на трайно ползване „Пасище, мера“ VIII-ма категория, находящ се в местността „Кайрака“ с акт за частна общинска собственост № 1048/28.07.2005 г., вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 16.01.2006 г., Том I, № 36;

1.7. Имот № 000107 с площ от 18.396 дка с начин на трайно ползване „Пасище, мера“ VIII-ма категория, находящ се в местността „Кайрака“ с акт за частна общинска собственост № 1049/28.07.2005 г., вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 16.01.2006 г., Том I, № 37;

1.8. Имот № 000108 с площ от 8.131 дка с начин на трайно ползване „Пасище, мера“ X-та категория, находящ се в местността „Кайрака“ с акт за частна общинска собственост № 1050/28.07.2005 г., вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 16.01.2006 г., Том I, № 38;

1.9. 159.630 дка от имот № 000109, целият сплощ от 209.284 дка с начин на трайно ползване „Пасище, мера“ Х-та категория, находящ се в местността „Кайрака“ с акт за частна общинска собственост № 1051/28.07.2005 г., вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 16.01.2006 г., Том I, № 39, проектен № 000146;

1.10. Имот № 000110 с площ от 123.570 дка с начин на трайно ползване „Пасище, мера“ Х-та категория, находящ се в местността „Малкия Кайрак“ с акт за частна общинска собственост № 1052/28.07.2005 г., вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 16.01.2006 г., Том I, № 40;

1.11. Имот № 000113 с площ от 84.172 дка с начин на трайно ползване „Пасище, мера“ IV-та категория, находящ се в местността „Слатина“ с акт за частна общинска собственост № 1054/28.07.2005 г., вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 16.01.2006 г., Том I, № 42;

1.12. Имот № 000119 с обща площ от 486.968 дка с начин на трайно ползване „Пасище, мера“ IV-та категория – 24.348 дка и VIII-ма категория – 462.620 дка, находящ се в местността „Гюлекър“ с акт за частна общинска собственост № 1057/28.07.2005 г., вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 16.01.2006 г., Том I, № 45;

1.13. Имот № 000125 с площ от 64.658 дка с начин на трайно ползване „Пасище, мера“ IV-та категория, находящ се в местността „Слатина“, с акт за частна общинска собственост № 1059/28.07.2005 г., вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 16.01.2006 г., Том I, № 47;

2.Определя срок на договора – 3 години, считано от датата на влизане на решението в сила.

3. Определя начални наемни цени за една година - съгласно Тарифа за отдаване под наем на земеделска земя, приета с Решение № 94 по Протокол № 4/13.02.2012г. на ОбС както следва:

3.1. За имот № 144001 – 350.00 лв.

Цената е формирана по следната формула: 50.001 дка площ х 7.00 лв. за „Нива“ IX-та категория = 350.00 лв.;

3.2. За имот № 000060 – 215.68 лв.

Цената е формирана по следната формула 35.947 дка площ х 6.00 лв. за „Пасище, мера“ = 215.68 лв.;

3.3. За имот № 000102 – 263.61 лв. 

Цената е формирана по следната формула 43.935 дка площ х 6.00 лв. за „Пасище, мера“ = 263.61 лв.;

3.4. За имот № 000103 – 682.42 лв. 

Цената е формирана по следната формула 113.737 дка площ х 6.00 лв. за „Пасище, мера“ = 682.42 лв.;

3.5. За имот № 000104 – 607.37 лв. 

Цената е формирана по следната формула 101.228 дка площ х 6.00 лв. за „Пасище, мера“ = 607.37 лв.;

3.6. За имот № 000106 –1247.48 лв. 

Цената е формирана по следната формула 207.914 дка площ х 6.00 лв. за „Пасище, мера“ = 1247.48 лв.;

3.7. За имот № 000107 – 110.38 лв.

Цената е формирана по следната формула 18.396 дка площ х 6.00 лв. за „Пасище, мера“ = 110.38 лв.;

3.8. За имот № 000108 – 48.79 лв. 

Цената е формирана по следната формула 8.131 дка площ х 6.00 лв. за „Пасище, мера“ = 48.79 лв.;

3.9.За 159.630 дкаот имот № 000109 - 957.78 лв. 

Цената е формирана по следната формула 159.630 дка площ х 6.00 лв. за „Пасище, мера“= 957.78лв.

3.10. За имот № 000110 – 741.42 лв.

Цената е формирана по следната формула 123.570 дка площ х 6.00 лв. за „Пасище, мера“  = 741.42 лв.;

3.11. За имот № 000113 – 505.03 лв.

Цената е формирана по следната формула 84.172 дка площ х 6.00 лв. за „Пасище, мера“ = 505.03 лв.;

3.12. За имот № 000119 – 2921.81 лв.

Цената е формирана по следната формула 486.968 дка площ х 6.00 лв. за „Пасище, мера“ = 2921.81 лв.;

3.13. За имот № 000125 – 387.95 лв.

Цената е формирана по следната формула 64.658 дка площ х 6.00 лв. за „Пасище, мера“ = 387.95 лв.;

На основание чл. 45, ал. 1 ЗДДС върху цените не се начислява ДДС.

4. Упълномощава кмета на общината да сключи договор за наем с Димитринка Петрова Микова без провеждане на търг или конкурс.

 Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник,

име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

отсъства

-

-

2

ГЕОРГИ НИКОЛОВ ЧОЛАКОВ

за

 

 

3

ГЕРГАНА КОСТАДИНОВА СТОЯНОВА

за

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

против

 

 

5

ИВАН МИХАЙЛОВ ИВАНОВ

за

 

 

6

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

за

 

 

7

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

за

 

 

8

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

за

 

 

9

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

отсъства

-

-

10

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

отсъства

-

-

11

РУМЕН АНГЕЛОВ ПЕТКОВ

отсъства

-

-

12

ЦВЕТАНКА СТОЯНОВА ИВАНОВА

за

 

 

 ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

 Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

Връща

Новини