Решение № 187

юни 9, 2016

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол № 8  от 11.09.2015  г.
                                                                                              на ОбС Горна Малина

По  четвърта  точка  от  дневния  ред:

След направеното предложение №61.00-66/17.08.15 г. от кмета на община Горна Малина инж. Емил Найденов, станалите разисквания, становище на постоянната комисия потериториално устройство, общинска собственост и евроинтеграцияи на основание чл. 21, ал. 1, т. 8  и т. 12, ал. 2, предложение четвърто  и чл. 27, ал. 3 -5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9, изречение второ, т. 2, предложение първо вр. ал. 1 и чл. 14, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 4, ал. 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество на Oбщина Горна Малина, със 7 гласа – за, въздържали се – няма, против – 1, отсъстват - 4-ма,  Общинският съвет прие:

 РЕШЕНИЕ № 187

1. Актуализира се програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2015 г., като в Приложение № 4 – Прогноза за имотите общинска собственост – земеделска земя, които община Горна Малина има намерение да отдава под наем през 2015 г. в частта за с. Байлово се включват следните имоти:

1.1. Имот № 040050 с площ от 0.730 дка с начин на трайно ползване „Нива“ III-та категория, находящ се в местността „Турски кър“, с акт за частна общинска собственост № 2032/19.05.2014 г., вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 04.06.2014г. Том VII № 19;

1.2. Имот № 040040 с площ от 4.002 дка с начин на трайно ползване „Нива“ VI-та категория, находящ се в местността „Турски кър“ с акт за частна общинска собственост № 2033/19.05.2014 г., вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 04.06.2014г. Том VII20;

1.3. Имот № 040036 с площ от 0.870 дка с начин на трайно ползване „Нива“ VI-та категория, находящ се в местността „Турски кър“ с акт за частна общинска собственост № 2034/19.05.2014 г., вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 05.06.2014 г. Том VII № 42;

1.4. Имот № 040016 с площ от 3.479 дка с начин на трайно ползване „Нива“ VI-та категория, находящ се в местността „Турски кър“ с акт за частна общинска собственост № 2035/19.05.2014 г., вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 05.06.2014г. Том VII № 44;

1.5. Имот № 036064 с площ от 0.492 дка с начин на трайно ползване „Нива“ VI-та категория, находящ се в местността „Турски кър“ с акт за частна общинска собственост № 2036/19.05.2014 г., вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 05.06.2014г. Том VII № 47;

1.6. Имот № 036063 с площ от 1.599 дка с начин на трайно ползване „Нива“ VI-та категория, находящ се в местността „Турски кър“ с акт за частна общинска собственост № 2037/19.05.2014 г., вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 05.06.2014 г. Том VII № 50;

1.7. Имот № 036061 с площ от 1.431 дка с начин на трайно ползване „Нива“ VI-та категория, находящ се в местността „Турски кър“ с акт за частна общинска собственост № 2038/19.05.2014 г., вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 05.06.2014г. Том VII № 52;

1.8. Имот № 036051 с площ от 1.854 дка с начин на трайно ползване „Нива“ VI-та категория, находящ се в местността „Турски кър“ с акт за частна общинска собственост № 2039/19.05.2014г., вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 05.06.2014 г. Том VII № 55;

1.9. Имот № 036033 с площ от 1.366 дка с начин на трайно ползване „Нива“ VI-та категория, находящ се в местността „Турски кър“ с акт за частна общинска собственост № 2040/19.05.2014 г., вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 05.06.2014 г. Том VII № 58;

1.10. Имот № 036030 с площ от 0.898 дка с начин на трайно ползване „Нива“ 0.500 дка VI-та категория и 0.398 дка III-та категория, находящ се в местността „Турски кър“ с акт за частна общинска собственост № 2041/19.05.2014 г., вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 05.06.2014г. Том VII № 60;

1.11. Имот № 035053 с площ от 0.764 дка с начин на трайно ползване „Нива“ 0.763 дка VI-та категория и 0.001 дка – III-та категория, находящ се в местността „Братульовец“ с акт за частна общинска собственост № 2042/19.05.2014 г., вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 05.06.2014 г. Том VII № 62;

1.12. Имот № 036024 с площ от 2.178 дка с начин на трайно ползване „Нива“ VI-та категория, находящ се в местността „Турски кър“ с акт за частна общинска собственост № 2043/19.05.2014 г., вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 05.06.2014 г. Том VII № 63;

1.13. Имот № 035049 с площ от 0.645 дка с начин на трайно ползване „Нива“ III-та категория, находящ се в местността „Братульовец“ с акт за частна общинска собственост № 2044/19.05.2014 г., вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 06.06.2014 г. Том VII № 71;

1.14. Имот № 035048 с площ от 2.400 дка с начин на трайно ползване „Нива“ 0.508 дка VI-та категория и 1.892 дка III-та категория, находящ се в местността „Братульовец“ с акт за частна общинска собственост № 2045/19.05.2014 г., вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 06.06.2014 г. Том VII № 72;

1.15. Имот № 035044 с площ от 0.778 дка с начин на трайно ползване „Нива“ VI-та категория, находящ се в местността „Братульовец“ с акт за частна общинска собственост № 2046/19.05.2014 г., вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр.Елин Пелин от 06.06.2014 г. Том VII № 73;

1.16. Имот № 035036 с площ от 1.521 дка с начин на трайно ползване „Нива“ VI-та категория, находящ се в местността „Братульовец“ с акт за частна общинска собственост № 2047/19.05.2014 г., вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 06.06.2014 г. Том VII № 74;

1.17. Имот № 035033 с площ от 0.713 дка с начин на трайно ползване „Нива“ VI-та категория, находящ се в местността „Братульовец“ с акт за частна общинска собственост № 2048/19.05.2014 г., вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 06.06.2014 г. Том VII № 75;

1.18. Имот № 035016 с площ от 0.435 дка с начин на трайно ползване „Нива“ III-та категория, находящ се в местността „Братульовец“ с акт за частна общинска собственост № 2049/19.05.2014 г., вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 06.06.2014 г. Том VII № 76;

1.19. Имот № 034018 с площ от 0.468 дка с начин на трайно ползване „Нива“ 0.340 дка VI-та категория и 0.128 дка III-та категория, находящ се в местността „Зад селото“ с акт за частна общинска собственост № 2050/19.05.2014 г., вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 06.06.2014 г. Том VII № 77;

1.20. Имот № 032051 с площ от 0.700 дка с начин на трайно ползване „Нива“ X-та категория, находящ се в местността „Овнарника“, с акт за частна общинска собственост № 2051/19.05.2014 г., вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 06.06.2014 г. Том VII № 78;

1.21. Имот № 028011 с площ от 1.001 дка с начин на трайно ползване „Нива“ X-та категория, находящ се в местността „Гьола“ с акт за частна общинска собственост № 2052/19.05.2014 г., вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 09.06.2014г. Том VII96;

1.22. Имот № 028004 с площ от 5.987 дка с начин на трайно ползване „Нива“ X-та категория, находящ се в местността „Гьола“ с акт за частна общинска собственост № 2053/19.05.2014 г., вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 10.06.2014 г. Том VII № 100;

1.23. Имот № 022026 с площ от 0.789 дка с начин на трайно ползване „Нива“ VI-та категория, находящ се в местността „Братульовец“ с акт за частна общинска собственост № 2054/19.05.2014 г., вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 10.06.2014 г. Том VII № 102;

1.24. Имот № 022015 с площ от 0.439 дка с начин на трайно ползване „Нива“ VI-та категория, находящ се в местността „Братульовец“ с акт за частна общинска собственост № 2055/19.05.2014 г., вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 10.06.2014г. Том VII № 104;

1.25. Имот № 022011 с площ от 1.652 дка с начин на трайно ползване „Нива“0.686 дка VI-та категория и 0.966 дка III-та категория, находящ се в местността „Братульовец“ с акт за частна общинска собственост № 2056/19.05.2014 г., вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 10.06.2014 г. Том VII № 106;

1.26. Имот № 020010 с площ от 0.604 дка с начин на трайно ползване „Нива“ 0.263 дка VI-та категория и 0.341 дка III-та категория, находящ се в местността „Турски кър“ с акт за частна общинска собственост № 2057/19.05.2014 г., вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 10.06.2014г. Том VII № 111;

1.27. Имот № 018010 с площ от 3.342 дка с начин на трайно ползване „Нива“ VI-та категория, находящ се в местността „Турски кър“ с акт за частна общинска собственост № 2058/19.05.2014 г., вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 10.06.2014 г. Том VII № 114;

1.28. Имот № 018006 с площ от 1.876 дка с начин на трайно ползване „Нива“ VI-та категория, находящ се в местността „Турски кър“ с акт за частна общинска собственост № 2059/19.05.2014 г., вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 12.06.2014 г. Том VII № 125;

1.29. Имот № 017024 с площ от 2.551 дка с начин на трайно ползване „Нива“ VI-та категория, находящ се в местността „Турски кър“ с акт за частна общинска собственост № 2060/19.05.2014 г., вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 02.06.2014 г. Том VII № 126;

1.30. Имот № 017013 с площ от 0.696 дка с начин на трайно ползване „Нива“ VI-та категория, находящ се в местността „Турски кър“ с акт за частна общинска собственост № 2061/19.05.2014 г., вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 12.06.2014г. Том VII № 127;

1.31. Имот № 009050 с площ от 0.522 дка с начин на трайно ползване „Нива“ X-та категория, находящ се в местността „Берова дупка“ с акт за частна общинска собственост № 2062/19.05.2014 г., вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 12.06.2014 г. Том VII № 134;

1.32. Имот № 009048 с площ от 1.507 дка с начин на трайно ползване „Нива“ X-та категория категория, находящ се в местността „Берова дупка“ с акт за частна общинска собственост № 2063/19.05.2014 г., вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 23.06.2014 г. Том VII № 185;

1.33. Имот № 009045 с площ от 0.664 дка с начин на трайно ползване „Нива“ X-та категория, находящ се в местността „Берова дупка“ с акт за частна общинска собственост № 2064/19.05.2014 г., вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 23.06.2014 г. Том VII № 186;

1.34. Имот № 009043 с площ от 1.000 дка с начин на трайно ползване „Нива“, X-та категория, находящ се в местността „Берова дупка“ с акт за частна общинска собственост № 2065/19.05.2014 г., вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 23.06.2014г. Том VII № 187.

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник,

име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

отсъства

 

 

2

ГЕОРГИ НИКОЛОВ ЧОЛАКОВ

за

 

 

3

ГЕРГАНА КОСТАДИНОВА СТОЯНОВА

за

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

 

против

 

5

ИВАН МИХАЙЛОВ ИВАНОВ

за

 

 

6

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

за

 

 

7

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

за

 

 

8

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

за

 

 

9

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

отсъства

 

 

10

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

отсъства

-

-

11

РУМЕН АНГЕЛОВ ПЕТКОВ

отсъства

 

 

12

ЦВЕТАНКА СТОЯНОВА ИВАНОВА

за

 

 

 ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

 Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

Връща

Новини