Решение № 186

юни 9, 2016

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол № 8  от 11.09.2015  г.
                                                                                              на ОбС Горна Малина

По  четвърта  точка  от  дневния  ред:

След направеното предложение №94.Г-42-/1/03.08.2015 г. от кмета на  община Горна Малина инж. Емил Найденов, станалите разисквания,  становище на постоянната комисия потериториално устройство, общинска собственост и евроинтеграцияи на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, ал. 2, предложение четвърто и чл. 27, ал. 3 – 5 от Закона за  местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 вр. чл. 14, ал. 3 от Закона за общинската собственост и чл. 18, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество на община Горна Малина, с 8 гласа – за, въздържали се – няма, против – няма, отсъстват -3-ма, Цветанка Иванова – не участва, Общинският съвет  прие:

  РЕШЕНИЕ № 186

 1  Дава съгласие да бъде продължен срока на договор № 047 от 02.11.2010 г. за отдаване под наем на имот общинска собственост, сключен между Община Горна Малина и Гери 17” ЕООД, ЕИК 201314504, със седалище и адрес на управление: с. Горна Малина, ул. „26” № 11, представлявано от едноличния собственик на капитала Гергана Михайлова Янкова, с ЕГН 8804077051за срок от 5 (пет) години при наемна цена на месец от 66,50 лв. с ДДС.

        2.Упълномощава кмета на общината да сключи анекс към горецитирания

договор за отдаване под наем при условията на т. 1 от настоящето решение, считано от 02.11.2015 г.

 Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник,

име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

отсъства

 

 

2

ГЕОРГИ НИКОЛОВ ЧОЛАКОВ

за

 

 

3

ГЕРГАНА КОСТАДИНОВА СТОЯНОВА

за

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

за

 

 

5

ИВАН МИХАЙЛОВ ИВАНОВ

за

 

 

6

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

за

 

 

7

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

за

 

 

8

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

за

 

 

9

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

отсъства

 

 

10

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

отсъства

-

-

11

РУМЕН АНГЕЛОВ ПЕТКОВ

за

 

 

12

ЦВЕТАНКА СТОЯНОВА ИВАНОВА

Не гласува

Не гласува

Не гласува

 ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

Връща

Новини