Решение № 184

юни 9, 2016

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол № 8  от 11.09.2015  г.
                                                                                              на ОбС Горна Малина

По  четвърта  точка  от  дневния  ред:

След направеното предложение №94.И-64/1//03.08.2015 г.  от кмета на община Горна Малина инж. Емил Найденов, станалите разисквания, становище на постоянната комисия потериториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 , ал. 2, предложение четвърто и чл. 27, ал. 3 - 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация вр. чл. 8, ал. 1 и чл. 14, ал. 3 от Закона за общинската собственост вр. чл. 18, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество на община Горна Малина, с 2 гласа – за, въздържали се – 9, против – няма, отсъства - 1,  Общинският съвет  прие:

 РЕШЕНИЕ № 184

Не продължава срока на договор № 042 от 17.09.2010 г. за отдаване под наем на имот общинска собственост, сключен между Община Горна Малина и ЕТ „Бобито – Иван Крумов”, ЕИК 131088797, със седалище и адрес на управление: град София 1504, ул. „Шейново” № 20, ет. 3, ап. 8 за срок от 5 (пет) години при наемна цена на месец от 34,84 лв. с ДДС.

 Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник,

име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

 

 

Въздържал се

2

ГЕОРГИ НИКОЛОВ ЧОЛАКОВ

 

 

Въздържал се

3

ГЕРГАНА КОСТАДИНОВА СТОЯНОВА

 

 

Въздържал се

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

за

 

 

5

ИВАН МИХАЙЛОВ ИВАНОВ

 

 

Въздържал се

6

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

 

 

Въздържал се

7

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

 

 

Въздържал се

8

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

 

 

Въздържал се

9

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

 

 

Въздържал се

10

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

отсъства

-

-

11

РУМЕН АНГЕЛОВ ПЕТКОВ

за

 

 

12

ЦВЕТАНКА СТОЯНОВА ИВАНОВА

 

 

Въздържал се

 ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

 Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

Връща

Новини