Решение № 183

юни 9, 2016

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол № 8  от 11.09.2015  г.
                                                                                              на ОбС Горна Малина

По  четвърта  точка  от  дневния  ред:

След направеното предложение №61.00-78/ 31.08.2015 г.  от кмета на община Горна Малина инж. Емил Найденов, станалите разисквания,  становище на постоянната комисия потериториално устройство, общинска собственост и евроинтеграцияи на основание чл. 21, ал. 1, т. 8  и т. 12, ал. 2, предложение четвърто и чл. 27, ал. 3 – 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация вр. чл. 8, ал. 9, т. 2, предложение второ от Закона за общинската собственост вр. чл. 4 ал. 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество на Община Горна Малина, с 10 гласа – за, въздържали се- няма, против – няма, отсъстват - 2,  Общинският съвет прие:

 РЕШЕНИЕ № 183

I. Актуализира Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2015 г., като в Приложение № 6 – Описание за/на имоти общинска собственост – зем. земя, които Община Горна Малина има намерение да предложи за продажба през 2015 г. (чл.8, ал.9, т. 2 от ЗОС §40-40 от ЕБК), в частта за с. Негушево се включва следният имот:

 

1.1. Имот № 023026 с площ от 0.248 дка с начин на трайно ползване „Нива“ IX-та категория, находящ се в местността „Торишния рът“ с акт за частна общинска собственост № 2289/31.07.2015 г., вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 12.08.2015 г., Том VII, № 36.

 

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник,

име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

отсъства

-

-

2

ГЕОРГИ НИКОЛОВ ЧОЛАКОВ

за

 

 

3

ГЕРГАНА КОСТАДИНОВА СТОЯНОВА

за

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

за

 

 

5

ИВАН МИХАЙЛОВ ИВАНОВ

за

 

 

6

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

за

 

 

7

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

за

 

 

8

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

за

 

 

9

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

за

 

 

10

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

отсъства

-

-

11

РУМЕН АНГЕЛОВ ПЕТКОВ

за

 

 

12

ЦВЕТАНКА СТОЯНОВА ИВАНОВА

за

 

 

  ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

 Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

Връща

Новини