Решение № 180

юни 9, 2016

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол № 8  от 11.09.2015  г.
                                                                                              на ОбС Горна Малина

По  четвърта  точка  от  дневния  ред:

 След направеното предложение от г-н Георги Чолаков – общински съветник по предложениие №61.00-89/ 08.09.2015 г.  от кмета на община Горна Малина инж. Емил Найденов, станалите разисквания, становище на постоянната комисия потериториално устройство, общинска собственост и евроинтеграцияи на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, ал. 2, предложение четвърто и чл. 27, ал. 3 – 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация вр. чл. 8, ал. 1, чл. 35, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост вр. чл. 41, ал. 1, т. 1,  чл. 43, чл. 53, чл. 59 и сл. от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 126 по протокол № 10 от 26.11.2008г., с 10 гласа – за, въздържали се – 1, против – няма, отсъства -1,  Общинският съвет прие:

   РЕШЕНИЕ № 180

 1. Определя пазарна цена в размер на:

1.1. 3925.00 лв. за имот № 000102 с площ от 4.203 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ IX-та категория, находящ се в местността „Геровски ливади“;

1.2. 3794.00 лв. за имот № 000144 с площ от 4.063 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ IX-та категория, находящ се в местността „Селището“;

1.3. 2373.00 лв. за имот № 000145 с площ от 2.548 дка с начин на трайно ползване „Овощна градина“ IX-та категория, находящ се в местността „Селището“;

1.4. 845.00 лв. за имот № 002039 с площ от 0.826 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ V-та категория, находящ се в местността „Велиовец/Шавара“;

1.5. 1690.00 лв. за имот № 010001 с площ от 1.629 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ V-та категория, находящ се в местността „Врачешки дол“;

1.6. 1052.00 лв. за имот № 010004 с площ от 1.019 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ V-та категория, находящ се в местността „Врачешки дол“;

1.7. 95.00 лв. за имот № 010016 с площ от 0.102 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ IX-та категория, находящ се в местността „Врачешки дол“;

1.8. 637.00 лв. за имот № 012004 с площ от 0.622 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ V-та категория, находящ се в местността „Врачешки дол“;

1.9. 1711.00 лв. за имот № 013002 с площ от 1.837 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ IX-та категория, находящ се в местността „Геровски ливади“;

1.10. 1676.00 лв. за имот № 013003 с площ от 1.799 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ IX-та категория, находящ се в местността „Геровски ливади“;

1.11. 2677.00 лв. за имот № 013010 с площ от 2.604 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ V-та категория, находящ се в местността „Геровски ливади“;

1.12. 4307.00 лв. за имот № 013015 с площ от 4.152 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ V-та категория, находящ се в местността „Геровски ливади“;

1.13. 483.00 лв. за имот № 013024 с площ от 0.470 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ V-та категория, находящ се в местността „Геровски ливади“;

1.14. 1295.00 лв. за имот № 013026 с площ от 1.260 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ V-та категория, находящ се в местността „Геровски ливади“;

1.15. 3014.00 лв. за имот № 014001 с площ от 3.228 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ IX-та категория, находящ се в местността „Дебелия рът“;

1.16. 6966.00 лв. за имот № 014002 с площ от 7.450 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ IX-та категория, находящ се в местността „Дебелия рът“;

1.17. 2843.00 лв. за имот № 014014 с площ от 2.741 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ V-та категория, находящ се в местността „Дебелия рът“;

1.18. 1471.00 лв. за имот № 014028 с площ от 1.431 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ V-та категория, находящ се в местността „Дебелия рът“;

1.19. 820.00 лв. за имот № 014035 с площ от 0.798 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ V-та категория, находящ се в местността „Дебелия рът“;

1.20. 1280.00 лв. за имот № 014036 с площ от 1.245 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ V-та категория, находящ се в местността „Дебелия рът“;

1.21. 3861.00 лв. за имот № 014039 с площ от 3.722 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ V-та категория, находящ се в местността „Дебелия рът“;

1.22. 13 077.00 лв. за имот № 014054 с площ от 13.969 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ IX-та категория, находящ се в местността „Дебелия рът“;

1.23. 38.00 лв. за имот № 014058 с площ от 0.037 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ V-та категория, находящ се в местността „Дебелия рът“;

1.24. 269.00 лв. за имот № 016006 с площ от 0.262 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ V-та категория, находящ се в местността „Серовлак“;

1.25. 1191.00 лв. за имот № 016008 с площ от 1.159 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ V-та категория, находящ се в местността „Серовлак“;

1.26. 235.00 лв. за имот № 018016 с площ от 0.229 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ V-та категория, находящ се в местността „Дебелия рът“;

1.27. 2865.00 лв. за имот № 018017 с площ от 2.787 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ V-та категория, находящ се в местността „Дебелия рът“;

1.28. 4141.00 лв. за имот № 019003 с площ от 3.992 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ V-та категория, находящ се в местността „Дебелия рът“;

1.29. 716.00 лв. за имот № 020004 с площ от 0.697 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ V-та категория, находящ се в местността „Кошарите“;

1.30. 1903.00 лв. за имот № 020010 с площ от 1.851 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ V-та категория, находящ се в местността „Кошарите“;

1.31. 1064.00 лв. за имот № 020015 с площ от 1.035 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ V-та категория, находящ се в местността „Кошарите“;

1.32. 1371.00 лв. за имот № 028012 с площ от 1.472 дка с начин на трайно ползване „Ливада“ IX-та категория, находящ се в местността „Герчовица“;

1.33. 1547.00 лв. за имот № 032001 с площ от 1.661 дка с начин на трайно ползване „Овощна градина“ IX-та категория, находящ се в местността „Селището“, находящи се в землището на с. Стъргел .

 

На основание чл. 45 от Закона за данък върху добавената стойност, върху цената не се начислява ДДС.

 2. Определя продажбата да се извърши чрез процедура публично търг с явно надаване.

3. Упълномощава кмета на общината да утвърди тръжните книжа и сключи договор за покупко-продажба със спечелилия участник.

4. Упълномощава кмета на общината да сключи договор за покупко-продажба със собственика на имот № 021115, с начин на трайно ползване „Нива“, III-та категория на земята при неполивни условия, с площ от 2.000 дка, находящ се в местността „Под кайрака“ в землището на с. Гайтанево, срещу сумата от 3000лв./три хиляди лева/без ДДС.

 

 

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник,

име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

 

 

Въздържал се

2

ГЕОРГИ НИКОЛОВ ЧОЛАКОВ

за

 

 

3

ГЕРГАНА КОСТАДИНОВА СТОЯНОВА

за

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

за

 

 

5

ИВАН МИХАЙЛОВ ИВАНОВ

за

 

 

6

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

за

 

 

7

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

за

 

 

8

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

за

 

 

9

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

за

 

 

10

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

отсъства

-

-

11

РУМЕН АНГЕЛОВ ПЕТКОВ

за

 

 

12

ЦВЕТАНКА СТОЯНОВА ИВАНОВА

за

 

 

 ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

 Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

Връща

Новини