Решение № 178

юни 9, 2016

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол № 8  от 11.09.2015  г.
                                                                                              на ОбС Горна Малина

По  трета  точка  от  дневния  ред:

Във връзка с постъпилата молба с вх. № 94.А-96/27.08.2015 г. от Антон Гелев – секретар на църковен съвет на Християнска ЦАСД  с. Априлово, станалите разисквания, становище на комисията по социални и младежки дейности, здравеопазване, спорт и туризъм и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, ал. 2, предложение четвърто и чл. 27, ал. 3- 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, с 6 гласа – за, въздържали се – 5-ма, против - няма, отсъства – 1, Общинският съвет прие:

 РЕШЕНИЕ № 178

  Не уважава молба с вх. № 94.А-96/27.08.2015 г. от Антон Гелев – секретар на църковен съвет на Християнска ЦАСД  с.Априлово за  отпускане на еднократна помощ.

 

 Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник,

име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

за

 

 

2

ГЕОРГИ НИКОЛОВ ЧОЛАКОВ

за

 

 

3

ГЕРГАНА КОСТАДИНОВА СТОЯНОВА

за

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

 

 

Въздържал се

5

ИВАН МИХАЙЛОВ ИВАНОВ

 

 

Въздържал се

6

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

 

 

Въздържал се

7

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

за

 

 

8

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

за

 

 

9

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

 

 

Въздържал се

10

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

отсъства

-

-

11

РУМЕН АНГЕЛОВ ПЕТКОВ

 

 

Въздържал се

12

ЦВЕТАНКА СТОЯНОВА ИВАНОВА

за

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

 Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

Връща

Новини