Решение № 177

юни 9, 2016

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол № 8  от 11.09.2015  г.
                                                                                              на ОбС Горна Малина

По  трета  точка  от  дневния  ред:

Във връзка с постъпила молба с вх. № 94.Ц-55/06.08.2015 г. от Цветанка Борисова Георгиева от с. Белопопци, станалите разисквания, становище на комисията по социални и младежки дейности, здравеопазване, спорт и туризъм и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, ал. 2, предложение четвърто  и чл. 27, ал. 3 - 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация вр. чл. 2, т. 1, чл. 4 и чл. 7 от Правилата за реда и начина за отпускане на еднократна помощ с решение на Общинския съвет Горна Малина, с 11 гласа – за, въздържали се - няма, против - няма, отсъства – 1, Общинският съвет прие:

 РЕШЕНИЕ № 177

1. Отпуска еднократна финансова помощ в размер на 200 лева за закупуване на лекарства и лечение наЦветанка Борисова Георгиева от с. Белопопци, община Горна Малина.

2. Средствата да бъдат изплатени от касата на общинската администрация и да бъдат отчетени по §42-14 „Обезщетения и помощи по решение на Общинския съвет”.

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник,

име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

за

 

 

2

ГЕОРГИ НИКОЛОВ ЧОЛАКОВ

за

 

 

3

ГЕРГАНА КОСТАДИНОВА СТОЯНОВА

за

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

за

 

 

5

ИВАН МИХАЙЛОВ ИВАНОВ

за

 

 

6

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

за

 

 

7

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

за

 

 

8

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

за

 

 

9

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

за

 

 

10

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

отсъства

-

-

11

РУМЕН АНГЕЛОВ ПЕТКОВ

за

 

 

12

ЦВЕТАНКА СТОЯНОВА ИВАНОВА

за

 

 

 ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

 Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

Връща

Новини