Решение № 172

юни 9, 2016

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол № 8  от 11.09.2015  г.
                                                                                              на ОбС Горна Малина

    По  втора  точка  от  дневния  ред:

След направеното предложение 61.00-82/04.09.2015 г. от инж. Емил Найденов - кмет на община Горна Малина,  станалите разисквания, становище на постоянната комисия по финанси, данъчна политика и бюджет и на чл. 21, ал. 1, т. 6, ал. 2, предложение четвърто и чл. 27, ал. 3 – 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, с 10 гласа – за, въздържали се – няма, против – няма, отсъстват – 2-ма,  Общинският съвет прие:

 РЕШЕНИЕ № 172

Да бъдат гласувани следните разходи за погребения през 2016г:

-          Ковчег – 140 лв.;

-          Надгробен знак – 50.00 лв.;

-          Изкопаване и заравяне /кремиране/ - 90 лв.;

-          Превоз на покойника – 70 лв.;

Като помощта да се предостави само за самотни, без близки и роднини, бездомни, регистрирани в службите за социално подпомагане лица.

Гласуваната помощ е необходимо да бъде удостоверена с разходно – оправдателни първични документи: фактури, касови бележки.

 

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник,

име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

за

 

 

2

ГЕОРГИ НИКОЛОВ ЧОЛАКОВ

за

 

 

3

ГЕРГАНА КОСТАДИНОВА СТОЯНОВА

за

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

за

 

 

5

ИВАН МИХАЙЛОВ ИВАНОВ

за

 

 

6

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

за

 

 

7

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

за

 

 

8

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

за

 

 

9

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

за

 

 

10

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

отсъства

-

-

11

РУМЕН АНГЕЛОВ ПЕТКОВ

отсъства

-

-

12

ЦВЕТАНКА СТОЯНОВА ИВАНОВА

за

 

 

  ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

 Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

Връща

Новини