Решение № 171

юни 9, 2016

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол № 8  от 11.09.2015  г.
                                                                                              на ОбС Горна Малина

    По  втора  точка  от  дневния  ред:

След направеното предложение 61.00-83/04.09.2015 г. от инж. Емил Найденов - кмет на община Горна Малина,  станалите разисквания, становище на постоянната комисия по финанси, данъчна политика и бюджет и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6, ал. 2, предложение четвърто и чл. 27, ал. 3 – 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, с 11 гласа – за, въздържали се – няма, против – няма, отсъства - 1,  Общинският съвет прие:

 РЕШЕНИЕ № 171

Да бъде разгледано и гласувано разпределянето на средствата по членския внос за 2016 г. в размер на 1 960  лв., както следва:

І-во тримесечие – 1 960 лв.,

Като средствата се отчитат в § 46-00, дейност 122 „Общинска администрация, „Местни дейности“.

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник,

име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

за

 

 

2

ГЕОРГИ НИКОЛОВ ЧОЛАКОВ

за

 

 

3

ГЕРГАНА КОСТАДИНОВА СТОЯНОВА

за

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

за

 

 

5

ИВАН МИХАЙЛОВ ИВАНОВ

за

 

 

6

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

за

 

 

7

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

за

 

 

8

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

за

 

 

9

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

за

 

 

10

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

отсъства

-

-

11

РУМЕН АНГЕЛОВ ПЕТКОВ

за

 

 

12

ЦВЕТАНКА СТОЯНОВА ИВАНОВА

за

 

 

 ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

 Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

 

Връща

Новини