Решение № 170

юни 9, 2016

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол № 8  от 11.09.2015  г.
                                                                                              на ОбС Горна Малина

 

    По  втора  точка  от  дневния  ред:

След направеното предложение 61.00-85/04.09.2015 г. от инж. Емил Найденов - кмет на община Горна Малина,  станалите разисквания, становище на постоянната комисия по финанси, данъчна политика и бюджет и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6, ал. 2, предложение четвърто и чл. 27, ал. 3 – 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация вр. чл. 39 и чл. 84, ал. 1, т. 6 от Закона за публичните финанси, със 7 гласа – за, въздържали се – 2-ма, против – 2-ма, отсъства - 1,  Общинският съвет прие:

 РЕШЕНИЕ № 170

 Приема информация по предстоящото обслужване през 2016 г. на вече поетия общински дълг, който се базира на взетите от Общинския съвет решения:

 

 

 

 

Вид

 

 

 

Предназначение

Размер

Вид и размер на обезпеченията

Главница към 01.01

2016 г.

Усвоя-вания

Погашения през 2016 г.

Главница

 към 31.12.

2016 г.

Такси, лихви и комисионни

през 2016 г.

Поет дълг по лизингов договор № 28120/09.07.12 г

Закупуване на микробус „Пежо Боксер“

Главница 49 900 лв.

Лихви            4 078.14 лв.

Дългосрочно обезпечение от собствени средства /местни данъци и такси/

44 529 лв.

48 530 лв.

5 371 лв.

0 лв.

77 лв.

Поет дълг по лизингов договор № 08178/10.07.12 г.

Закупуване на лек автомобил „Фолксваген Пасат“

Главница 45 401 лв.

Лихви            4 860.34 лв.

Дългосрочно обезпечение от собствени средства /местни данъци и такси/

39 404 лв.

44 139 лв.

5 997 лв.

0 лв.

126 лв.

 През 2016 г. ръководството на община Горна Малина няма намерения за емитиране на нов общински дълг, включително и поемането на общински гаранции.

 Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник,

име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

 

 

Въздържал се

2

ГЕОРГИ НИКОЛОВ ЧОЛАКОВ

за

 

 

3

ГЕРГАНА КОСТАДИНОВА СТОЯНОВА

за

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

 

против

 

5

ИВАН МИХАЙЛОВ ИВАНОВ

за

 

 

6

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

за

 

 

7

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

за

 

 

8

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

за

 

 

9

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

 

против

 

10

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

отсъства

-

-

11

РУМЕН АНГЕЛОВ ПЕТКОВ

 

 

Въздържал се

12

ЦВЕТАНКА СТОЯНОВА ИВАНОВА

за

 

 

 ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

 Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

 

Връща

Новини