Решение № 169

юни 9, 2016

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол № 8  от 11.09.2015  г.
                                                                                              на ОбС Горна Малина

    По  втора  точка  от  дневния  ред:

След направеното предложение 61.00-84/04.09.2015 г. от инж. Емил Найденов - кмет на община Горна Малина,  станалите разисквания, становище на постоянната комисия по финанси, данъчна политика и бюджет и на основание чл. 11, ал. 10 от Закона за публичните финанси, чл. 21, ал. 1, т. 23, ал. 2, предложение четвърто и чл. 27, ал. 3 – 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, с 11 гласа – за, въздържали се – няма, против – няма, отсъства - 1,  Общинският съвет прие:

 РЕШЕНИЕ № 169

 Да бъдат определени следните второстепенни разпоредители с бюджети през 2016 г , както следва:

Второстепенен разпоредител с бюджет

Банкова сметка

СОУ „Христо Ботев” с. Горна Малина

BG31UNCR70003101933703

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Априлово

BG33UNCR70003101930078

ОУ „Отец Паисий” с. Долно Камарци

BG67UNCR70003101945180

ОДЗ „Вяра, Надежда, Любов” с. Горна Малина

BG18UNCR96603100028012

НЧ „Васил Левски” с. Горна Малина

BG97UNCR96601076618909

НЧ „Съзнание” с. Белопопци

BG86UNCR96601026428203

НЧ „Елин Пелин” с. Байлово

BG05UNCR96601066191804

НЧ „Паисий Хилендарски” с. Гайтанево

BG82UNCR96601003819806

НЧ „Васил Левски” с. Долна Малина

BG04UNCR96601046870101

НЧ „Никола Савов” с. Осойца

BG76UNCR70001516751133

НЧ „Пробуда” с. Саранци

BG32UNCR70001500051047

НЧ „Отец Паисий” с. Чеканчево

BG42UNCR96601004868805

НЧ „Христо Ботев” с. Долно Камарци

BG80UNCR96601013498405

НЧ „Христо Ботев” с. Горно Камарци

BG38UNCR70001519763376

НЧ „Христо Данов” с. Стъргел

BG44UNCR96601069301504

НЧ „Светлина” с. Априлово

BG84UNCR96601026442304

НЧ „Възраждане” с. Негушево

BG25UNCR70001520855636

НЧ „Просвета” с. Макоцево

BG34UNCR70001520944132

Домашен социален патронаж с. Негушево

BG83UNCR96603100069813

Волейболен клуб „Звездец 04”

BG63UNCR96601000768916

Футболен клуб „Звездец 04”

BG43UNCR96601004454209

 

Съгласно чл. 11, ал. 13 от Закона за публичните финанси, първостепенните разпоредители с бюджет упражняват контрол върху процесите по планирането, съставянето, изпълнението и отчитането на бюджетите на разпоредителите с бюджет от по – ниска степен.

Ръководителите на второстепенните разпоредители с бюджети през 2016 г., които прилагат системата на делегираните бюджети, имат право:

 

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник,

име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

за

 

 

2

ГЕОРГИ НИКОЛОВ ЧОЛАКОВ

за

 

 

3

ГЕРГАНА КОСТАДИНОВА СТОЯНОВА

за

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

за

 

 

5

ИВАН МИХАЙЛОВ ИВАНОВ

за

 

 

6

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

за

 

 

7

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

за

 

 

8

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

за

 

 

9

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

за

 

 

10

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

отсъства

-

-

11

РУМЕН АНГЕЛОВ ПЕТКОВ

за

 

 

12

ЦВЕТАНКА СТОЯНОВА ИВАНОВА

за

 

 

 ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

 Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

Връща

Новини