Решение № 168

юни 9, 2016

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол № 8  от 11.09.2015  г.
                                                                                              на ОбС Горна Малина

 

    По  втора  точка  от  дневния  ред:

След направеното предложение 61.00-81/03.09.2015 г. от инж. Емил Найденов - кмет на община Горна Малина,  станалите разисквания, становище на постоянната комисия по финанси, данъчна политика и бюджет и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6, ал. 2, предложение четвърто и чл. 27, ал. 3 – 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация вр. чл. 95 от Закона за публичните финанси, със 7 гласа – за, въздържали се – 3-ма, против – 1, отсъства - 1,  Общинският съвет прие:

 РЕШЕНИЕ № 168

Одобрява средства от резерва в размер на 79 290 лв.да бъдат разпределени както следва :

  1. 17 000 лв. да бъдат пренасочени в „Местни дейности”, дейност 604 „Осветление на улици и площади”, §10-16 „Вода, горива и енергия”;
  2. 16 000 лв. да бъдат пренасочени към „Дофинансиране”, дейност 322 „Общообразователни училища” за издръжка на ОУ”Отец Паисий” с Долно Камарци.;
  3. 17 400 лв. да бъдат пренасочени към „Дофинансиране”, дейност 311 „ЦДГи ОДЗ” за „Вяра, Надежда, Любов” с. Горна Малина по следните параграфи :

§02-08 „Обещетение на персонала с характер на възнаграждение” – 7 400лв. и

§ 10-16 „ Вода, горива и енергия” – 10 000 лв.;

  1.  5 860 лв. да бъдат пренасочени към „Дофинансиране”, дейност 738 „Читалища” за следните читалища в общината : 4 500 лв. за Народно читалище „Васил Левски” село Горна Малина за обещететяване на пенсиониращ се служител; 600 лв.за Народно Читалище „Христо Ботев – 2010” с. Горно Камарци за обещетение за неизползван отпуск на напускащ служител и 600 лв. за Народно Читалище село Долно Камарци за текущи разходи; 160 лв. за осигуряване на допълнителни средства за НЧ „Христо Ботев-2010” с. Горно Камарци за покриване на наем за помещение / библиотека/ до края на 2015г., съгласно сключен договор № 062/20.08.2015г.
  2. 3 000 лв. да бъдат пренасочени за закупуване на компютри за нуждите на общинската администрация;
  3.  3 100 лв. да бъдат пренасочени от резерва към дейност 122 „ Общинска  администрация по § 53-01 „Придобиване на програмни  продукти и лицензи за програмни продукти” за закупуване на софтуер за управление на земеделски стопанства „ TehnoFarm”;
  4. 9 970 лв. да бъдат пренасочени към дейност 122 „ Общинска администрация  по § 52-03 „ Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения” за изграждане на система за външно набюдение на обекти в община Горна Малина;
  5. 4 800 лв. да бъдат пренасочени от резерва  към дейност 283 „ Превантивна  дейност за намаляване на вредните посладствия от бедствия и аварии” по § 51-06 за упражняване на строителен надзор за „Ремонтни дейности по възтановяването на яз. „Белопопци”, землище на село Белопопци”;
  6. 2 160 лв. да  бъда пренасочени от резерва към дейност 603 „ водоснабдяване и канализация” по § 52-06 за изготвяне на проекти за”Реконструкция на съществуваща помпена станция и шахтов кладенец и външен водопровод в землище на село Горно Камарци, община Горна Малина.

 Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник,

име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

 

 

Въздържал се

2

ГЕОРГИ НИКОЛОВ ЧОЛАКОВ

за

 

 

3

ГЕРГАНА КОСТАДИНОВА СТОЯНОВА

за

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

 

 

Въздържал се

5

ИВАН МИХАЙЛОВ ИВАНОВ

за

 

 

6

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

за

 

 

7

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

за

 

 

8

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

за

 

 

9

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

 

против

 

10

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

отсъства

-

-

11

РУМЕН АНГЕЛОВ ПЕТКОВ

 

 

Въздържал се

12

ЦВЕТАНКА СТОЯНОВА ИВАНОВА

за

 

 

 ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

 Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

Връща

Новини