Решение № 167

юни 9, 2016

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол № 8  от 11.09.2015  г.
                                                                                              на ОбС Горна Малина

    По  втора  точка  от  дневния  ред:

 

След направеното предложение 61.00-64/27.07.2015 г. от инж. Емил Найденов - кмет на община Горна Малина и на основание  чл. 137,ал.2 вр. Ал.1, т.2 от Закона за публичните финанси и във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6, ал.2, предложение четвърто и чл.27, ал.3-5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 54, ал. 2 вр. ал.1, т.1  от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности  с 7 гласа – за, въздържали се – 4-ма, против – няма, отсъства -1,  Общинският съвет прие:

 РЕШЕНИЕ № 167

  Информация закасовото изпълнение на общинския бюджет към 30.06.2015 г.

 Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник,

име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

 

 

Въздържал се

2

ГЕОРГИ НИКОЛОВ ЧОЛАКОВ

за

 

 

3

ГЕРГАНА КОСТАДИНОВА СТОЯНОВА

за

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

 

 

Въздържал се

5

ИВАН МИХАЙЛОВ ИВАНОВ

за

 

 

6

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

за

 

 

7

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

за

 

 

8

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

за

 

 

9

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

 

 

Въздържал се

10

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

отсъства

-

-

11

РУМЕН АНГЕЛОВ ПЕТКОВ

 

 

Въздържал се

12

ЦВЕТАНКА СТОЯНОВА ИВАНОВА

за

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

 Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

Връща

Новини