Решение № 166

юни 9, 2016

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол № 8  от 11.09.2015  г.
                                                                                              на ОбС Горна Малина

 

    По  първа  точка  от  дневния  ред:

 

След направеното предложение 61.00-90/09.09.2015г. от инж. Емил Найденов кмет на община Горна Малина, станалите разисквания и становище на постоянната комисия по образование, култура и вероизповедание и на основание: чл. 21, ал. 1, т. 6, ал. 2, предложение четвърто и чл. 27, ал. 3-5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, с 10 гласа – за, въздържали се – няма, против - няма, Иванка Младенова – не гласува, 1- отсъства, Общинският съвет прие:

РЕШЕНИЕ № 166

 Изменя свое решение 118 от протокол №6 от 02.07.2015 г. като:

  1. 1.      точка II.1. се чете моторно превозно средство марка „Пежо”, модел „БоксерFV350LK2.2 HDI/100cat”, 11+1 места, с рег.№С2645ХХ /нова рег. № СО0259ВК/и балансова стойност 41 583,00 лв. в полза на СОУ”Христо Ботев” село Горна Малина.
  2. 2.      II.3. се чете: Моторно превозно средство марка „Ситроен” модел „Джъмпер 33МН2,2НDI”8+1 места, със рег.№ С1580НА / нова рег№ СО0261ВК/ и балансова стойност 38692,00 лв. в полза на ОУ”Св. Св. Кирил и Методий” село Априлово
  3. 3.      Допълва т. ІІІ с нова 5 точка При  извършени ремонти по поддръжката на предоставените автобуси  да се предоставят допълнителни целеви средства от ОБС след доклад на директорите на училищата , като определя минимален праг за СОУ Христо Ботев при нахвърляща обща стойност на ремонта 1000/хиляда/лева.
  4. 4.      Потвърждава постановеното в останалата част.

 Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник,

име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

за

 

 

2

ГЕОРГИ НИКОЛОВ ЧОЛАКОВ

за

 

 

3

ГЕРГАНА КОСТАДИНОВА СТОЯНОВА

за

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

за

 

 

5

ИВАН МИХАЙЛОВ ИВАНОВ

за

 

 

6

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

не гласува

не гласува

не гласува

7

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

за

 

 

8

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

за

 

 

9

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

за

 

 

10

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

отсъства

отсъства

отсъства

11

РУМЕН АНГЕЛОВ ПЕТКОВ

за

 

 

12

ЦВЕТАНКА СТОЯНОВА ИВАНОВА

за

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

 Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

Връща

Новини