Решение № 165

юни 9, 2016

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол № 8  от 11.09.2015  г.
                                                                                              на ОбС Горна Малина

     По  първа   точка  от  дневния  ред:

След направеното предложение 61.00-63/15.07.2015 г. от инж. Емил Найденов - кмет на община Горна Малина, станалите разисквания, становище на постоянната комисия по образование, култура и вероизповедание, на основание чл. 21, ал. 1, т. 12, ал.2 предложение четвърто и чл. 27, ал. 3 и ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация с 11 гласа – за, въздържали се – няма, против - няма, отсъства -1 Общинският съвет прие:

РЕШЕНИЕ № 165

 Приема Общински план за действие на община Горна Малина за интегриране на ромите и гражданите в уязвимо социално-икономическо положение  2015-2020 г.

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

 Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

Връща

Новини