Решение № 113

май 4, 2015

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА

 

Препис-извлечение  от

протокол № 4  от 04.05.2015  г.

на ОбС Горна Малина 

                                                                               

 

    По четвърта  точка  от  дневния  ред:

След разглеждането на докладите за осъществените читалищни дейности и за изразходваните от бюджета средства през 2014 г. и писма с вх. №№91.00-29/31.03.2015 г. от читалището в с. Негушево, 91.00-28/31.03.2015 г. от читалището в с. Горно Камарци, 91.00-30/31.03.2015 г. от читалището в с. Горна Малина, писмо 91.00-10/2015 г. от читалището в с. Априлово,  станалите разисквания, становище на постоянната комисията по образование, култура и вероизповедание и на основание чл. 26а, ал. 5 от Закона за народните читалища и чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2, предложение четвърто и чл. 27, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  с 13 гласа – за, въздържали се - няма, против - няма, Общинският съвет прие:

 

РЕШЕНИЕ № 113

 

Приема докладите за осъществените читалищни дейности и за изразходваните от бюджета средства през 2014 г. на читалищата в Община Горна Малина, както следва:

  1. 1.      Читалище„Възраждане-1922” с. Негушево;

2.      Читалище Христо Ботев  2010” с. Горно Камарци;

3.      Читалище „Васил Левски-1929” с. Горна Малина ;

4.      Читалище „Светлина” с. Априлово.

 

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник,

име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ ГОРАНОВ

за

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

за

 

 

3

ГЕОРГИ НИКОЛОВ ЧОЛАКОВ

за

 

 

4

ГЕРГАНА КОСТАДИНОВА СТОЯНОВА

за

 

 

5

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

за

 

 

6

ИВАН МИХАЙЛОВ ИВАНОВ

за

 

 

7

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

за

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

за

 

 

9

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

за

 

 

10

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

за

 

 

11

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

за

 

 

12

РУМЕН АНГЕЛОВ ПЕТКОВ

за

 

 

13

ЦВЕТАНКА СТОЯНОВА ИВАНОВА

за

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Връща

Новини