Решение № 164

юни 9, 2016

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол № 8  от 11.09.2015  г.
                                                                                              на ОбС Горна Малина

 

 

    По  първа   точка  от  дневния  ред:

След направеното предложение 61.00-88/07.09.2015 г. от инж. Емил Найденов - кмет на община Горна Малина и писмо с вх. №67.00-42/11.09.2015г на Регионален инспекторат по образованието, станалите разисквания, становище на постоянната комисия по образование, култура и вероизповедание, и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23, ал.2,предложение четвърто и чл. 27, ал. 3-5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.11, ал.1,т.2и т.3, ал.2 и ал.3 и чл.11а, ал.1, ал.2 и ал.3 от Наредба 7 от 29.12.2000г. на МОН за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена, с 11 гласа – за, въздържали се – няма, против - няма,  Общинският съвет прие:

 РЕШЕНИЕ № 164

 1. Допуска сформиране на самостоятелни маломерни  паралелки в:

 СОУ «Христо Ботев», с. Горна Малина- /средищно училище/:

-VІІІ клас – една паралелка с 15/петнадесет/ ученици;

- VІІ клас- две паралелки с общо 33/тридесет и три/ ученици

/VІІа клас-17 ученици и VІІб клас – 15 ученици/

 

2 .Разрешава сформирането на смесени маломерни групи и паралелки в:

 СОУ «Христо Ботев», с. Горна Малина:

- една смесена подготвителна предучилищна група от 5 и 6 годишни деца- полудневно обучение – 8 /осем/ деца

 ОДЗ «Вяра, Надежда, Любов» село Горна Малина:

- една смесена група от 3 до 6 – годишни деца във филиала в с. Долно Камарци от общо 9 /девет/ деца.

 ОУ «Отец Паисий», село Долно Камарци / средищно и защитено училище/:

-І-ІІІ клас – общо 5 /пет/ ученици;

-ІІ-ІV клас -5 /пет/ ученици;

- V-VІІ клас- 8/осем /ученици;

-VІ-VІІІ клас – 12 / дванадесет/ ученици

 

3. Разрешава сформиране на групи с брой деца над допустимия по норматив:

 ОДЗ «Вяра, Надежда, Любов» село Горна Малина:

- Подготвителна група  6- годишни – 35 /тридесет и пет/ деца;

- Яслена група 26/ двадесет и шест/ деца;

- Първа група – 29 /двадесет и девет/ деца, от които 9 деца под 3 – годишна  възраст.

 Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник,

име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

за

 

 

2

ГЕОРГИ НИКОЛОВ ЧОЛАКОВ

за

 

 

3

ГЕРГАНА КОСТАДИНОВА СТОЯНОВА

за

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

за

 

 

5

ИВАН МИХАЙЛОВ ИВАНОВ

за

 

 

6

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

за

 

 

7

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

за

 

 

8

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

за

 

 

9

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

за

 

 

10

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

отсъства

отсъства

отсъства

11

РУМЕН АНГЕЛОВ ПЕТКОВ

за

 

 

12

ЦВЕТАНКА СТОЯНОВА ИВАНОВА

за

 

 

 ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

 Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

Връща

Новини