Решение № 215

юни 8, 2016

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол № 9  от 08.10.2015г.
на ОбС Горна Малина
            ……………………………………………………………………………………………

По  четвърта   точка  от  дневния  ред:

След направеното предложение № 61.00-101 от 05.10.2015г. от инж.Борислав Горанов, заместник кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, ал. 2, предложение четвърто и чл. 27, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.37и, ал. 3 и ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с 10 гласа – за, против – няма, въздържали се - няма, 2-ма - не гласуват, Общинският съвет прие

 Р Е Ш Е Н И Е № 215

 1. Дава съгласие за предоставяне на пасища, мери и ливади – общинска собственост за общо и индивидуално ползване;

2. Определя за общо ползване пасища, мери и ливади – общинска собственост съгласно приложен списък – ПРИЛОЖЕНИЕ № 1;

3. Определя за индивидуално ползване пасища, мери и ливади – общинска собственост съгласно приложен списък – ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.

поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

не участва

 

 

2

ГЕОРГИ НИКОЛОВ ЧОЛАКОВ

Х

 

 

3

ГЕРГАНА КОСТАДИНОВА СТОЯНОВА

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ИВАН МИХАЙЛОВ ИВАНОВ

Х

 

 

6

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

7

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

8

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

9

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

10

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

не участва

 

 

11

РУМЕН АНГЕЛОВ ПЕТКОВ

Х

 

 

12

ЦВЕТАНКА СТОЯНОВА ИВАНОВА

Х

 

 

 ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

 Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:...................         

                                                                                /подпис/

Връща

Новини