Решение № 214

юни 8, 2016

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол № 9  от 08.10.2015г.
на ОбС Горна Малина
            ……………………………………………………………………………………………

По  четвърта   точка  от  дневния  ред:

След направеното предложение № 94.П-60/2/ от 05.10.2015г.от инж. Борислав Горанов, заместник-кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция и основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12, ал. 2, предложение четвърто и чл. 27, ал. 3-5  от Закона за местното самоуправление и местната администрация вр. чл. 8, ал. 9, изречение второ, т. 2 и чл. 14, ал. 1 и ал. 7 от Закона за общинската собственост вр. чл. 4, ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество на Oбщина Горна Малина, с 10 гласа - за, против - няма, въздържали се - 1, 1 - не участва, Общинският съвет прие

 Р Е Ш Е Н И Е № 214

 1. Актуализира програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2015 г., като в Приложение № 4 – Прогноза за имотите общинска собственост – земеделска земя, които община Горна Малина има намерение да отдава под наем през 2015 г. в частта за с. Априлово включва следните имоти:

1.1. Имот № 000040 с площ от 94.920 дка с начин на трайно ползване „Пасище, мера“ VI-та категория, находящ се в местността „Ушите“ с акт за частна общинска собственост № 970/20.07.2005 г., вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 17.08.2005 г., том IX, № 61;

1.2. Имот № 007005 с площ от 3.249 дка с начин на трайно ползване „Пасище, мера“ VI-та категория, находящ се в местността „Кайрака“ с акт за частна общинска собственост № 955/20.07.2005 г., вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 17.08.2005 г., Том IХ, № 65;

1.3. Имот № 008002 с площ от 7.507 дка с начин на трайно ползване „Пасище, мера“ IX-та категория, находящ се в местността „Кайрака“ с акт за частна общинска собственост № 984/20.07.2005 г., вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 18.08.2005 г., Том IX, № 76.

поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

 

 

Х

2

ГЕОРГИ НИКОЛОВ ЧОЛАКОВ

Х

 

 

3

ГЕРГАНА КОСТАДИНОВА СТОЯНОВА

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ИВАН МИХАЙЛОВ ИВАНОВ

Х

 

 

6

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

7

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

8

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

9

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

10

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

не участва

 

 

11

РУМЕН АНГЕЛОВ ПЕТКОВ

Х

 

 

12

ЦВЕТАНКА СТОЯНОВА ИВАНОВА

Х

 

 

 ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

 Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:...................         

                                                                                /подпис/

Връща

Новини