Решение № 212

юни 8, 2016

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол № 9  от 08.10.2015г.
на ОбС Горна Малина
            ……………………………………………………………………………………………

По  четвърта   точка  от  дневния  ред:

След направеното предложение № 61.00-95 от 01.10.2015г. от инж. Борислав Горанов, заместник-кмет на община Горна Малина, станалите разисквания, становище на постоянната комисия по териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, ал. 2, предложение четвърто и чл. 27, ал. 3-5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост, с 8 гласа – за, против – няма, въздържали се – 4-ма, Общинският съвет прие

 Р Е Ш Е Н И Е № 212

          Предоставя за нуждите на „Домашен социален патронаж“ – Горна Малина автомобил марка Peugeot, със следните технически параметри: модел Boxer FT 335L2K2 2.2HDI/110; ДКН СО1498ВМ; № на рама VF3YCSMFB12626010; № на двигател 10TRJ40741517, считано от 06.11.2014 г.

поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

Х

 

 

2

ГЕОРГИ НИКОЛОВ ЧОЛАКОВ

Х

 

 

3

ГЕРГАНА КОСТАДИНОВА СТОЯНОВА

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

 

 

Х

5

ИВАН МИХАЙЛОВ ИВАНОВ

Х

 

 

6

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

7

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

8

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

9

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

 

 

Х

10

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

 

 

Х

11

РУМЕН АНГЕЛОВ ПЕТКОВ

 

 

Х

12

ЦВЕТАНКА СТОЯНОВА ИВАНОВА

Х

 

 

 ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

 Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:...................         

                                                                                /подпис/

Връща

Новини