Решение № 211

юни 8, 2016

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол № 9  от 08.10.2015г.
на ОбС Горна Малина
            ……………………………………………………………………………………………

   

По  трета   точка  от  дневния  ред:

 След направеното предложение във връзка с молба № 91.00-75/06.10.2015 г. от председателя на комисията г-жа Йоана Добрева, станалите разисквания и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6, ал. 2, предложение четвърто и чл. 27, ал. 3-5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, с 10 гласа – за, против – няма, въздържали се – 2-ма, Общинският съвет прие:

 Р Е Ш Е Н И Е № 211

 1. Отпуска еднократна парична помощ в размер на 200 лв. /двеста лева/ на църковното настоятелство при църква „Свети Димитър Солунски“ с. Горно Камарци за ремонт на покрива.

2. Средствата да бъдат изплатени от касата на общинската администрация и да бъдат отчетени по §42-14 „Обезщетения и помощи по решение на Общинския съвет”.

поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

Х

 

 

2

ГЕОРГИ НИКОЛОВ ЧОЛАКОВ

Х

 

 

3

ГЕРГАНА КОСТАДИНОВА СТОЯНОВА

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ИВАН МИХАЙЛОВ ИВАНОВ

 

 

Х

6

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

 

 

Х

7

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

8

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

9

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

10

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

11

РУМЕН АНГЕЛОВ ПЕТКОВ

Х

 

 

12

ЦВЕТАНКА СТОЯНОВА ИВАНОВА

Х

 

 

  ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

 Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

Връща

Новини