Решение № 209

юни 8, 2016

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол № 9  от 08.10.2015г.
на ОбС Горна Малина
            ……………………………………………………………………………………………

    По  трета   точка  от  дневния  ред:

 Иванов Йончовски и Димитрина Лазарова Йончовска от с. Горно Камарци, станалите разисквания, становище на постоянната комисия по социални и младежки дейности, здравеопазване, спорт и туризъм и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23, ал. 2, предложение четвърто и чл. 27, ал. 3 - 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, вр. чл. 3 от Правилата за реда и начина за отпускане на еднократна помощ, с 12 гласа – за, против - няма, въздържали се - няма, Общинският съвет прие:

 Р Е Ш Е Н И Е № 209

  Не уважава молба вх. № 94.Д-105/30.09.2015г. от Димитър Иванов Йончовски и Димитрина Лазарова Йончовска от с. Горно Камарци за  отпускане на еднократна помощ, поради липса на попълнена декларация за постоянен адрес.

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

 Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

Връща

Новини