Решение № 207

юни 8, 2016

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол № 9  от 08.10.2015г.
на ОбС Горна Малина
            ……………………………………………………………………………………………

   

По  трета   точка  от  дневния  ред:

След направеното предложение № 61.00-93/17.09.2015г. от заместник-кмета на общината инж. Борислав Горанов, станалите разисквания, становище на постоянната комисия по социални и младежки дейности, здравеопазване, спорт и туризъм и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23, ал. 2, предложение четвърто и чл. 27, ал. 3-5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 6, ал. 2 от Закона за ветераните от войните и по случай 70 годишнината от края на Втората световна война вр. чл. 2, т. 1, чл. 4 и чл. 7 от Правилата за реда и начина за отпускане на еднократна помощ с решение на Общинския съвет Горна Малина, с 11 гласа – за, въздържали се - няма, против - няма, отсъства -1, Общинският съвет прие:

 Р Е Ш Е Н И Е № 207

 1. Отпуска на ветераните от войните, в знак на признателност към тяхната саможертва, еднократна парична помощ в размер на 200 лв. /двеста лева/, както следва:

Трите имена

Населено място

ЕГН

1

ДИМИТЪР БОРИСОВ СТЕФАНОВ

Стъргел

2202146762

2

ВЕСЕЛИН ДИМИТРОВ ИЛИЕВ

Долна Малина

2112016309

3

СТАНЬО ДИМИТРОВ ДИНЕВ

Белопопци

2308087341

4

ЗЛАТАН ПЕНЕВ ЗЛАТАНОВ

Априлово

2217076847

               

2. Средствата да бъдат изплатени от касата на общинската администрация и да бъдат отчетени по §42-14 „Обезщетения и помощи по решение на Общинския съвет”.

поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

Х

 

 

2

ГЕОРГИ НИКОЛОВ ЧОЛАКОВ

Х

 

 

3

ГЕРГАНА КОСТАДИНОВА СТОЯНОВА

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ИВАН МИХАЙЛОВ ИВАНОВ

Х

 

 

6

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

7

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

8

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

9

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

отсъства

 

 

10

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

11

РУМЕН АНГЕЛОВ ПЕТКОВ

Х

 

 

12

ЦВЕТАНКА СТОЯНОВА ИВАНОВА

Х

 

 

 ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

 Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

Връща

Новини