Решение № 112

май 4, 2015

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА

 

Препис-извлечение  от

протокол № 4  от 04.05.2015  г.

на ОбС Горна Малина 

                                                                               

 

    По четвърта  точка  от  дневния  ред:

След разглеждането на молба №94.М-40/27.04.2015 г. от Мария Петрова Иванова от с.Чеканчево, станалите разисквания, становище на постоянната комисия по образование, култура и вероизповедание и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и ал. 2, предложение четвърто и чл. 27, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  със 7 гласа – за, 3 гласа - въздържал се, 3 гласа - против, Общинският съвет прие:

РЕШЕНИЕ № 112

 

След запознаване с молбата на Мария Петрова Иванова от с. Чеканчево за възстановяване на платена такса за детска градина на детето й Ивета Стефанова Христова в размер на 240.00 лв. (двеста и четиридесет лева), Общинския съвет  счита, че молителката няма правно основание за това.

 

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник,

име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ ГОРАНОВ

за

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

 

 

въздържал се

3

ГЕОРГИ НИКОЛОВ ЧОЛАКОВ

за

 

 

4

ГЕРГАНА КОСТАДИНОВА СТОЯНОВА

 

 

въздържал се

5

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

 

против

 

6

ИВАН МИХАЙЛОВ ИВАНОВ

за

 

 

7

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

за

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

за

 

 

9

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

за

 

 

10

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

 

против

 

11

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

 

 

въздържал се

12

РУМЕН АНГЕЛОВ ПЕТКОВ

 

против

 

13

ЦВЕТАНКА СТОЯНОВА ИВАНОВА

за

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Връща

Новини