Решение № 206

юни 8, 2016

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол № 9  от 08.10.2015г.
на ОбС Горна Малина
 
            ……………………………………………………………………………………………

   

По  втора   точка  от  дневния  ред:

             След направеното предложение във връзка с писмо № 32.00-35/02.10.2015г. от Министерство на здравеопазването, Регионална здравна инспекция София област, станалите разисквания, становище на постоянна комисия по финанси, данъчна политика и бюджет и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 27, ал. 3 и ал. 4 от Закона за местното самоуправелние и местната администрация, с 11 гласа – за, против – няма, въздържали се - няма, отсъства – 1, Общинският съвет прие

 Р Е Ш Е Н И Е № 206

             Определя кмета на община Горна Малина за представител на общината в областната комисия на Софийска област за изработването на областни здравни карти.

 

 ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

  Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

Връща

Новини