Решение № 205

юни 8, 2016

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол № 9  от 08.10.2015г.
на ОбС Горна Малина
          ……………………………………………………………………………………………

    По  втора   точка  от  дневния  ред:

 След направеното предложение № 61.00-94/01.10.201г. от г-н Борислав Горанов-зам.-кмет на общината, станалите разисквания, становище на постоянната комисия по финанси, данъчна политика и бюджет и във връзка с чл. 124, ал. 3 от Закона за публичните финанси и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6, ал. 2, предложение четвърто, чл. 27, ал. 3-5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, със 7 гласа – за, против – 5-ма, въздържали се - няма, Общинскят съвет прие

 Р Е Ш Е Н И Е № 205

 Одобрява компенсираните промени по списъка за капиталовите разходи за 2015 г., както следва:

Наименование и

местонахождение на обекта

Дейност

§§

Разчет

2015

по източници на финансиране:

 

 

 

 

 

Целева

субсидия

§ 31-13

Продажби

чл. 127 от ЗПФ

Собств ср-ва

Прех. салдо от 2014 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

I. "Местни отговорности"

 

 

 

 

 

 

 

 

Обект: "Реконструкция на общински път SF-02170 с. Априлово - с. Гайтанево"

Било:

832

§ 51-00

57100

57100

 

 

 

Обект: "Реконструкция на общински път SF-02170 с. Априлово - с. Гайтанево"

Става:

832

§ 51-00

57100

57100

 

 

 

Обект: "Реконструкция на общински път SF-03173 с. Саранци - с. Макоцево"

Било:

832

§ 51-00

33000

33000

 

 

 

Обект: "Реконструкция на общински път SF-03173 с. Саранци - с. Макоцево"

Става:

832

§ 51-00

33000

33000

 

 

 

Обект:"Реконструкция на общински път SF-03176 от главен път до с. Осойца"

Било:

832

§ 51-00

33700

30000

3700

 

 

Обект:"Реконструкция на общински път SF-03176 от главен път до с. Осойца"

Става:

832

§ 51-00

30600

30000

600

 

 

Обект: "Реконструкция на общински път SF-03174 от разклона на с. Макоцево - с. Чеканчево до с Чеканчево"

Било:

832

§ 51-00

10000

10000

 

 

 

Обект: "Реконструкция на общински път SF-03174 от разклона на с. Макоцево - с. Чеканчево до с Чеканчево"

Става:

832

51-00

10000

10000

 

 

 

Обект:"Реконструкция на общински път SF-03175 сп. Негушево -с. Негушево"

Било:

832

§ 51-00

20100

20100

 

 

 

Обект:"Реконструкция на общински път SF-03175 сп. Негушево -с. Негушево"

Става:

832

§ 51-00

20100

20100

 

 

 

Обект: "Разширение на ел. мрежа в общината"

Било:

604

§ 51-00

20000

20000

 

 

 

Обект: "Разширение на ел. мрежа в общината"

Става:

604

§ 51-00

20000

20000

 

 

 

Обект: "Ремонт на улична мрежа в населените места:

с. Осойца - 13200 лв.

с. Априлово - 10600 лв.

с. Стъргел - 18000 лв.

с. Долна Малина - 13000 лв.

с. Белопопци - 11200 лв.

с. Макоцево - 14000 лв.

с. Саранци - 13000 лв.

с. Долно Камарци - 10000 лв.

с. Чеканчево - 12607 лв.

с. Байлово - 10000 лв.

Било:

606

§ 51-00

125607

53140

72467

 

 

Обект: "Ремонт на улична мрежа в населените места:

с. Осойца - 13200 лв.

с. Априлово - 10600 лв.

с. Стъргел - 18000 лв.

с. Долна Малина - 13000 лв.

с. Белопопци - 11200 лв.

с. Макоцево - 14000 лв.

с. Саранци - 13000 лв.

с. Долно Камарци - 10000 лв.

с. Чеканчево - 12607 лв.

с. Байлово - 10000 лв.

Става:

606

§ 51-00

128607

53140

75467

 

 

Доставка на ВиК части по населените места

Било:

603

§ 52-19

20000

 

20000

 

 

Доставка на ВиК части по населените места

Става:

603

§ 52-19

0

 

0

 

 

Обект: "Изработване на общ устройствен план на община Горна Малина и изготвяне на екологична оценка за общ устройствен план на община Горна Малина"

Било:

619

§ 53-09

48720

19200

26347

 

3173

Обект: "Изработване на общ устройствен план на община Горна Малина и изготвяне на екологична оценка за общ устройствен план на община Горна Малина"

Става:

619

§ 53-09

48720

19200

26347

 

3173

Обект: "Изграждане на автоматизирана поливна система в центъра на с. Горна Малина - ІІ етап"

Било:

603

§ 52-06

35000

 

35000

 

 

Обект: "Изграждане на автоматизирана поливна система в центъра на с. Горна Малина - ІІ етап"

Става:

603

§ 52-06

34200

 

34200

 

 

Обект: "Изграждане на резервоар и помпена станция в с. Горна Малина"

Било:

603

§ 52-06

30000

10000

20000

 

 

Обект: "Изграждане на резервоар и помпена станция в с. Горна Малина"

Става:

603

§ 52-06

30000

10000

20000

 

 

Обект: Ел. захранване и изграждане на захранващ водопровод в с. Горно Камарци

Било:

603

§ 52-06

85000

30000

19000

 

36000

Обект: Ел. захранване и изграждане на захранващ водопровод в с. Горно Камарци

Става:

603

§ 52-06

99760

30000

33760

 

36000

Обект: "Ремонтни дейности по възстановяването на язовир "Белопопци", землище на с. Белопопци за предпазване на населението и на площите под язовира от бедствия и аварии"

Било:

283

§ 51-00

280896

 

 

 

280896

Обект: "Ремонтни дейности по възстановяването на язовир "Белопопци", землище на с. Белопопци за предпазване на населението и на площите под язовира от бедствия и аварии"

Става:

283

§ 51-00

285696

 

4800

 

280896

Обект: "ППР за екопътека и пространствата около нея: паметник "Арабаконак" до извора на река Бебреш през стара мандра в землището на с. Стъргел"

Било:

618

§ 52-06

9960

9960

 

 

 

Обект: "ППР за екопътека и пространствата около нея: паметник "Арабаконак" до извора на река Бебреш през стара мандра в землището на с. Стъргел"

Става:

618

§ 52-06

9960

9960

 

 

 

Обект: "Доставка и монтаж на пожаро-известителна инсталация за обект: "Спортна зала - Горна Малина"

Било:

714

§ 52-03

17533

 

17533

 

 

Обект: "Доставка и монтаж на пожаро-известителна инсталация за обект: "Спортна зала - Горна Малина"

Става:

714

§ 52-03

17533

 

17533

 

 

Обект: "Закупуване на 6 бр. компютри за общинската администрация"

Било:

122

§ 52-01

8000

 

 

8000

 

Обект: "Закупуване на 9 бр. компютри за общинската администрация"

Става:

122

§ 52-01

11000

 

11000

 

 

Обект: "Изграждане на система за външно видеонаблюдение в с. Горна Малина"

Било:

122

§ 52-03

0

 

 

0

 

Обект: "Изграждане на система за външно видеонаблюдение в с. Горна Малина"

Става:

122

§ 52-03

13470

 

13470

 

 

Обект: "Закупуване на програмни продукти" /НМА/

Било:

122

§ 53-01

0

 

 

 

 

Обект: "Закупуване на програмни продукти" /НДА/

Става:

122

§ 53-01

4200

 

4200

 

 

Обект: "Закупуване на котел за твърдо гориво за ОУ с. Долно Камарци"

Било:

322

§ 52-03

0

 

 

 

 

Обект: "Закупуване на котел за твърдо гориво за ОУ с. Долно Камарци"

Става:

322

§ 52-03

3700

 

3700

 

 

Всичко "Местни отговорности"

Било:

 

 

834616

292500

214047

8000

320069

Всичко "Местни отговорности"

Става:

 

857646

292500

245077

0

320069

               

поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

 

Х

 

2

ГЕОРГИ НИКОЛОВ ЧОЛАКОВ

Х

 

 

3

ГЕРГАНА КОСТАДИНОВА СТОЯНОВА

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

 

Х

 

5

ИВАН МИХАЙЛОВ ИВАНОВ

Х

 

 

6

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

7

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

8

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

9

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

 

Х

 

10

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

 

Х

 

11

РУМЕН АНГЕЛОВ ПЕТКОВ

 

Х

 

12

ЦВЕТАНКА СТОЯНОВА ИВАНОВА

Х

 

 

 ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

 Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

Връща

Новини