Решение № 202

юни 8, 2016

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол № 9  от 08.10.2015г.
на ОбС Горна Малина
 
            ……………………………………………………………………………………………

   

По  първа   точка  от  дневния  ред:

 След направеното предложение № 61.00-98/05.10.2015 г. от Иван Ников – председател на ОбС, станалите разисквания, становища на постоянните комисии по финанси, данъчна политика и бюджет и териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2, предложение четвърто, чл. 27, ал. 3-5 вр. чл. 42, ал. 6, вр. ал. 4, изречение второ от Закона за местното самоуправление и местната администрация, с 12 гласа – за, против – няма, въздържали се - няма, Общинският съвет прие

 Р Е Ш Е Н И Е № 202

          Избира Николинка Атанасова Башлийска за временно изпълняващ длъжността кмет на с. Долно Камарци за времето от 17.10.2015 г. до полагане на клетва от новоизбрания кмет в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015 г.

                поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

Х

 

 

2

ГЕОРГИ НИКОЛОВ ЧОЛАКОВ

Х

 

 

3

ГЕРГАНА КОСТАДИНОВА СТОЯНОВА

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ИВАН МИХАЙЛОВ ИВАНОВ

Х

 

 

6

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

7

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

8

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

9

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

10

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

11

РУМЕН АНГЕЛОВ ПЕТКОВ

Х

 

 

12

ЦВЕТАНКА СТОЯНОВА ИВАНОВА

Х

 

 

 ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

 Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

Връща

Новини