Решение № 201

юни 8, 2016

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол № 9  от 08.10.2015г.
на ОбС Горна Малина
 
            ……………………………………………………………………………………………

   

По  първа   точка  от  дневния  ред:

 След направеното предложение № 61.00-97/05.10.201г. от Иван Ников – председател на ОбС, станалите разисквания, становищата на постоянните комисии към общинския съвет - финанси, данъчна политика и бюджет, териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция,  на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2, предложение четвърто, чл.27, ал.3-5, вр. чл.42, ал.6, вр. ал.4, изречение второ от Закона за местното самоуправление и местната администрация със 7 гласа-за; против-няма; въздържали се-5, Общинският съвет прие

 Р Е Ш Е Н И Е № 201

 Избира инж.Борислав Димитров Горанов – заместник кмет на общината за временно изпълняващ длъжността кмет на община Горна Малина за времето от 17.10.2015г. до полагане на клетва от новоизбрания кмет в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015г.

поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

 

 

Х

2

ГЕОРГИ НИКОЛОВ ЧОЛАКОВ

Х

 

 

3

ГЕРГАНА КОСТАДИНОВА СТОЯНОВА

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

 

 

Х

5

ИВАН МИХАЙЛОВ ИВАНОВ

Х

 

 

6

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

7

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

8

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

9

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

 

 

Х

10

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

 

 

Х

11

РУМЕН АНГЕЛОВ ПЕТКОВ

 

 

Х

12

ЦВЕТАНКА СТОЯНОВА ИВАНОВА

Х

 

 

 ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

 Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

Връща

Новини