Решение № 111

май 4, 2015

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА

 

Препис-извлечение  от

протокол № 4  от 04.05.2015  г.

на ОбС Горна Малина 

                                                                               

 

    По трета  точка  от  дневния  ред:

След направеното предложениеот г-жа Йоана Добрева– общински съветник,станалите разисквания, становище на постоянната комисия по социални и младежки дейности, здравеопазване, спорт и туризъм и на основание на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и ал. 2, предложение четвърто и чл. 27, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 74, ал. 1, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет от общински съвет Горна Малина с решение № 53 по протокол № 3/22.12.2011 г., изменен с решение № 102 по протокол № 4/13.02.2012 г., с 13 гласа – за, въздържали се - няма, против - няма, Общинският съвет прие:

РЕШЕНИЕ № 111

 

1.      Общински съвет Горна Малина отлага за разглеждане следните молби за финансово подпомагане №№:

до изясняване на финансовата ситуация.

  1. 2.      Възлага на кмета на Община Горна Малина да бъде изготвена справка относно наличните средства по §42-14 „Обезщетения и помощи по решение на Общинския съвет”, колко молби за еднократно подпомагане са постъпили от началото на годината,  както и колко средства са изплатени  по §42-14.

 

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник,

име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ ГОРАНОВ

за

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

за

 

 

3

ГЕОРГИ НИКОЛОВ ЧОЛАКОВ

за

 

 

4

ГЕРГАНА КОСТАДИНОВА СТОЯНОВА

за

 

 

5

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

за

 

 

6

ИВАН МИХАЙЛОВ ИВАНОВ

за

 

 

7

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

за

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

за

 

 

9

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

за

 

 

10

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

за

 

 

11

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

за

 

 

12

РУМЕН АНГЕЛОВ ПЕТКОВ

за

 

 

13

ЦВЕТАНКА СТОЯНОВА ИВАНОВА

за

 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Връща

Новини