Решение № 110

май 4, 2015

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА

 

Препис-извлечение  от

протокол № 4  от 04.05.2015  г.

на ОбС Горна Малина 

                                                                               

 

    По трета  точка  от  дневния  ред:

 

След направеното предложение №24.00-33/1//28.04.2015 г. от инж. Емил Найденов кмет на Община Горна Малина,станалите разисквания, становище на постоянната комисия по социални и младежки дейности, здравеопазване, спорт и туризъм и на основание чл. 16, ал. 1 от Закона за младежта вр. чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и ал. 2, предложение четвърто и чл. 27, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, с 12 гласа – за, 1 глас - въздържал се, против - няма, Общинският съвет прие:

 

РЕШЕНИЕ № 110

 

  1. 1.      Допълва свое решение №185 по протокол №8 от 28.10.2014 г., като в т.2 от него след думата „актуализира” добавя ”при необходимост”.
  2. 2.      Допълнението да влезе в сила от 01.01.2015 г.

 

 

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник,

име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ ГОРАНОВ

за

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

за

 

 

3

ГЕОРГИ НИКОЛОВ ЧОЛАКОВ

за

 

 

4

ГЕРГАНА КОСТАДИНОВА СТОЯНОВА

за

 

 

5

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

за

 

 

6

ИВАН МИХАЙЛОВ ИВАНОВ

за

 

 

7

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

 

 

въздържал се

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

за

 

 

9

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

за

 

 

10

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

за

 

 

11

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

за

 

 

12

РУМЕН АНГЕЛОВ ПЕТКОВ

за

 

 

13

ЦВЕТАНКА СТОЯНОВА ИВАНОВА

за

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Връща

Новини