Решение № 108

май 4, 2015

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА

 

Препис-извлечение  от

протокол № 4 от 04.05.2015  г.

на ОбС Горна Малина 

                                                                               

 

    По  втора  точка  от  дневния  ред:

След направеното предложение от г-н Николай Стоилов – председател на ОбС Горна Малина по предложение №58.00-10/2//14.04.2015  г.  на кмета на Община Горна Малина инж. Емил Найденов, станалите разисквания, становище на постоянната комисия по териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2, предложение четвърто и чл. 27, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация вр. чл. 74, ал. 1, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет от общински съвет Горна Малина с решение № 53 по протокол № 3/22.12.2011 г., изменен с решение № 102 по протокол № 4/13.02.2012 г., с 13 гласа - за, гласа - против, въздържали се - няма, Общински съвет Горна Малина прие:

РЕШЕНИЕ № 108 

Отлага за следващо заседание разглеждането и вземането на решение по същество относно непредоставянеза възстановяване на наследниците на Иван Петров  Николов поземлен имот № 010008 с площ от 2.988 дка, с начин на трайно ползване „Пасище, мера“, находящ се в местността „Гюрлена“ в землището на с. Горно Камарци, Община Горна Малина, получен при геодезическо заснемане от имот № 010001 с площ от 39.079 дка., собственост на Община Горна Малина, с начин на трайно ползване „Пасище, мера“, актуван с акт за публична общинска собственост № 1559/17.10.2012 г., вписан в книгите за вписване от 18.10.2012 г., том VI, № 117 при Агенция по вписванията - Службата по вписванията гр. Елин Пелин.

 Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник,

име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ ГОРАНОВ

за

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

за

 

 

3

ГЕОРГИ НИКОЛОВ ЧОЛАКОВ

за

 

 

4

ГЕРГАНА КОСТАДИНОВА СТОЯНОВА

за

 

 

5

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

за

 

 

6

ИВАН МИХАЙЛОВ ИВАНОВ

за

 

 

7

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

за

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

за

 

 

9

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

за

 

 

10

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

за

 

 

11

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

за

 

 

12

РУМЕН АНГЕЛОВ ПЕТКОВ

за

 

 

13

ЦВЕТАНКА СТОЯНОВА ИВАНОВА

за

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Връща

Новини