Решение № 104

май 4, 2015

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА

 

Препис-извлечение  от

протокол № 4 от 04.05.2015  г.

на ОбС Горна Малина 

                                                                               

 

    По  втора  точка  от  дневния  ред:

След направеното предложение по предложение №94.Х-7/1/29.04.2015 г.  на кмета на община Горна Малина инж. Емил Найденов, станалите разисквания, становище на постоянната комисия по териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2, предложение четвърто и чл. 27, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 от Закона за  местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 7 от Закона  за общинската собственост, чл. 15, ал. 4 от Наредбата за реда за  придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество на  Община Горна Малина, с 13 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, Общински съвет Горна Малина прие:

РЕШЕНИЕ № 104

 

       1.Дава съгласие да бъде продължен срока на договор № 024/03.05.2010 г. за отдаване под наем на имот публична общинска собственост, сключен между Община Горна Малина и „Амбулатория за първична извънболнична медицинска помощ по дентална медицина”, БУЛСТАТ: 130452399, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Острец” № 24, вх. „Б“, ет. 3, ап. 24, представлявана от д-р Христо Стефанов Стоилов, ЕГН: 7112266760 за срок до 5 (пет) години при наемна цена на месец от 30,00 лв. с ДДС.

                2.Упълномощава кмета на общината да сключи анекс към горецитирания

договор за отдаване под наем при условията на т. 1 от настоящето решение, считано от 03.05.2015г.

 

 Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник,

име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ ГОРАНОВ

за

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

за

 

 

3

ГЕОРГИ НИКОЛОВ ЧОЛАКОВ

за

 

 

4

ГЕРГАНА КОСТАДИНОВА СТОЯНОВА

за

 

 

5

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

за

 

 

6

ИВАН МИХАЙЛОВ ИВАНОВ

за

 

 

7

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

за

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

за

 

 

9

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

за

 

 

10

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

за

 

 

11

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

за

 

 

12

РУМЕН АНГЕЛОВ ПЕТКОВ

за

 

 

13

ЦВЕТАНКА СТОЯНОВА ИВАНОВА

за

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Връща

Новини