Решение № 103

май 4, 2015

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА

 

Препис-извлечение  от

протокол № 4 от 04.05.2015  г.

на ОбС Горна Малина 

                                                                               

 

    По  втора  точка  от  дневния  ред:

 

След направеното предложение по предложение №61.00-42/29.04.2015 г.  на кмета на Община Горна Малина инж. Емил Найденов, станалите разисквания, становище на постоянната комисия по териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2, предложение четвърто и чл. 27, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9, изречение второ от Закона за общинската собственост, с 13 гласа - за,  против - няма, въздържали се - няма, Общински съвет Горна Малина прие:

 

РЕШЕНИЕ № 103

 

  1. 1.                     Допълва Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2015 г., като в раздел Б, приложение 5 „Описание на имоти, за които Община Горна Малина има намерение да сключва разпоредителни сделки” в частта за село Байлово включва  УПИ VIII – общ., кв. 43, с площ от 915 кв.м., незастроен, съгласно АОС № 2213 от 24.03.2015г., вписан в книгите по вписване от 09.04.2015г., том III № 40, вх. рег. № 622.

 

 Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник,

име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ ГОРАНОВ

за

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

за

 

 

3

ГЕОРГИ НИКОЛОВ ЧОЛАКОВ

за

 

 

4

ГЕРГАНА КОСТАДИНОВА СТОЯНОВА

за

 

 

5

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

за

 

 

6

ИВАН МИХАЙЛОВ ИВАНОВ

за

 

 

7

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

за

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

за

 

 

9

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

за

 

 

10

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

за

 

 

11

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

за

 

 

12

РУМЕН АНГЕЛОВ ПЕТКОВ

за

 

 

13

ЦВЕТАНКА СТОЯНОВА ИВАНОВА

за

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Връща

Новини