Решение № 102

май 4, 2015

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА

 

Препис-извлечение  от

протокол № 4 от 04.05.2015  г.

на ОбС Горна Малина 

                                                                               

 

    По  втора  точка  от  дневния  ред:

След направеното предложение по предложение №61.00-43/29.04.2015 г. на кмета на Община Горна Малина инж. Емил Найденов, станалите разисквания, становище на постоянната комисия по териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция и на чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2, предложение четвърто и чл. 27, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1, предложение първо и чл.  41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, със 7 гласа - за, 1 глас - против, 5 гласа - въздържал се, Общински съвет Горна Малина прие:

 

РЕШЕНИЕ № 102

 

1.Определя пазарна цена в размер на 4 252,00 лв. (четири хиляди двеста петдесет и два лева) без ДДС за ПИ № 037005, в землището на с. Макоцево, актуван с АОС № 2199/15.12.2014 г. за частна общинска собственост в местността „Лиската” в землището на с. Макоцево, по плана на новообразуваните имоти, одобрен със заповед ОА-93/2004г. на Областния управител

2.Упълномощава кмета на Община Горна Малина да извърши процедура за продажба чрез търг с явно наддаване и да сключи договор със спечелилия кандидат.

 

 Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник,

име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ ГОРАНОВ

за

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

 

 

въздържал се

3

ГЕОРГИ НИКОЛОВ ЧОЛАКОВ

 

против

 

4

ГЕРГАНА КОСТАДИНОВА СТОЯНОВА

 

 

въздържал се

5

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

за

 

 

6

ИВАН МИХАЙЛОВ ИВАНОВ

за

 

 

7

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

за

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

 

 

въздържал се

9

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

 

 

въздържал се

10

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

за

 

 

11

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

за

 

 

12

РУМЕН АНГЕЛОВ ПЕТКОВ

за

 

 

13

ЦВЕТАНКА СТОЯНОВА ИВАНОВА

 

 

въздържал се

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Връща

Новини