Решение № 47 по протокол № 4 от 17.05.2019 г.

юни 21, 2019

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол №4 от 17.05.2019 г.
на ОбС Горна Малина
 
По трета  точка от дневният ред :
…………………………………………………………………………………………...

След направеното предложение и доклади 91.00-37/29.03.2019 г..-НЧ "Възраждане  -1922", 91.00-36/29.03.2019 г..-НЧ "Елин Пелин-1922", 91.00-35/29.03.2019 г..-НЧ "Просвета-1918",91.00-34/28.03.2019 г..-НЧ "Васил Левски-1943", 91.00-33/28.03.2019 г..-НЧ "Отец Паисий  -1919", 91.00-32/27.03.2019 г..-НЧ "Христо Данов -1922", 91.00-31/27.03.2019 г..-НЧ "Пробуда-1903", 91.00-29/27.03.2019 г..-НЧ "Светлина-1927", 91.00-28/26.03.2019 г..-НЧ "Васил Левски-1929", 91.00-27/26.03.2019 г..-НЧ "Христо Ботев  -2010", 91.00-26/26.03.2019 г..-НЧ "Никола К.Савов-1922", 91.00-25/25.03.2019 г..-НЧ "Паисий Хилендарски-1927", 63.00-8/12.03.2019 г..-Сдружение читалища в Община Горна Малина ", 91.00-19/11.03.2019 г..-НЧ "Съзнание -1925", 91.00-17/11.03.2019 г.-НЧ "Христо Ботев  -1919" и становище на постоянната комисия по образование, култура и вероизповедание  и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка  с чл.27 ал.4 и ал.5 ,т.8  чл.44,ал.1,т.1 и т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация  , с 11 гласа - за, против - няма, въздържали се – няма,2–ма отсъстват, Общинският съвет прие:

 

РЕШЕНИЕ №47

 

Общински съвет Горна Малина приема доклади за осъществени читалищни дейности, за изразходваните от бюджета средства през 2018 г. и протоколи от общите събрания на читалищата в община Горна Малина , както следва :

91.00-37/29.03.2019 г.-НЧ "Възраждане -1922"

91.00-36/29.03.2019 г.-НЧ "Елин Пелин-1922"

91.00-35/29.03.2019 г.-НЧ "Просвета-1918"

91.00-34/28.03.2019 г.-НЧ "Васил Левски-1943"

91.00-33/28.03.2019 г.-НЧ "Отец Паисий -1919"

91.00-32/27.03.2019 г.-НЧ "Христо Данов -1922"

91.00-31/27.03.2019 г.-НЧ "Пробуда-1903"

91.00-29/27.03.2019 г.-НЧ "Светлина-1927"

91.00-28/26.03.2019 г.-НЧ "Васил Левски-1929"

91.00-27/26.03.2019 г.-НЧ "Христо Ботев -2010"

91.00-26/26.03.2019 г.-НЧ "Никола К.Савов-1922"

91.00-25/25.03.2019 г.-НЧ "Паисий Хилендарски-1927"

63.00-8/12.03.2019 г.-Сдружение читалища в Община Горна Малина "

91.00-19/11.03.2019 г.-НЧ "Съзнание -1925"

91.00-17/11.03.2019 г.-НЧ "Христо Ботев -1919"

 

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

Х

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

отсъства

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

отсъства

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

Решението е влязло в

законна сила на 18.06.2019 г.

                                  подпис:

Връща

Новини