Решение № 44 по протокол № 4 от 17.05.2019 г.

юни 21, 2019

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол №4 от 17.05.2019 г.
на ОбС Горна Малина
 
По първа точка от дневният ред :
……………………………………………………………………………………….......

След направеното предложение №61.00-9/1//08.05.2019 г. от инж.Ангел Жиланов –кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция и проведено гласуване на чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал.2  от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и чл.14, ал.2, ал.7 и ал.8 от Закона за общинската собственост и глава 8 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Горна Малина и чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, с 13 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, Общинският съвет прие:

 

РЕШЕНИЕ №44

1. Общински съвет Горна Малина приема да бъде отдадено под наем чрез публичен търг с явно наддаване за срок от 5 години помещение „Кафе-аперитив” с обща площ от 54 кв.м., находящо се в източната част на едноетажна масивна сграда /Автогара/ със застроена площ от 362 кв.м, разположена в УПИ VI, отреден за „Обществено обслужване”, кв. 37, видно от Акт за общинска собственост № 1343 от 15.10.2010 г., вписан в книгите за вписване от 18.10.2010 г., том. VI, № 114 при Агенцията по вписванията – Служба по вписванията гр. Елин Пелин, при начална месечна цена , която да започне наддаването в размер на 102 лв. с ДДС /сто и два лева / , определена съобразно тарифа за отдаване под наем на общинска собственост, приета с решение №36 по протокол №3 от 22.12.2011 г. на ОбС по следната формула : 54.00 кв.м. х 1.20 лв/кв.м. /месечен наем за покрити площи за търговски цели за 1 кв.м./ =64.80 лв. х 1.3 коефициент за площ /на обектите с площ от 41 до 100 кв.м./ х 20% ДДС =102.00 лв./ на месец/

2. Упълномощава кмета на Община Горна Малина да проведе тръжните процедури и да сключи договор с участника, класиран на първо място.

 

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

Х

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

X

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

Решението е влязло в

законна сила на 18.06.2019 г.

                                  подпис:

Връща

Новини